Архив за етикет: Тиен Дзиендзюн

Фактори, влияещи върху сватбената обредност при българи и китайци

Доц. д-р Тиен Дзиендзюн, Пекински университет за чужди езици, Пекин, Китай

Factors influencing wedding rituals in Bulgarians and Chinese

Assoc. Prof. Tian Dziendzyun, PhD, Beijing University of Foreign Languages, Beijing, China

Влияние на традиционната култура върху българските и китайските сватбени обичаи

Културата се основава на нуждите и изискванията на човешкия живот и развитие. Тя се наследява и се развива от поколение на поколение[1]. Културата може да се определи като съвкупност от всички форми на живот, включително начин на обличане, език, религия, ритуали, норми и поведение, закон и морал, вярвания, творчество и т.н. Като важна съставка на културата, народните обичаи са тясно свързани с различни културни елементи и се обуславят от тях. Това са проявява главно в следното:

Първо, културата оказва значително влияние върху индивидуалното човешко поведение, а оттам и върху обществото като цяло. За всеки исторически период е характерна съответна култура. За да бъде тя наследявана и развивана, във всяка страна се пораждат разнообразни народни обичаи.

Има още