Архив за етикет: Нако Стефанов

Стопанското развитие на Корейския полуостров в епохата на „Трите царства“(삼국시대) – Когурьо(高句麗), Пекче(百濟) и Шила(新羅) – основни параметри

Нако Стефанов, проф., дфн д-р ист.

СУ „Св. Климент Охридски“, ФКНФ, ЦИЕК, КЕКИА

The economic development of the Korean Peninsula in the era of the “Three kingdoms(삼국시대) – Goguryeo/Koguryo/(高句麗), Baekje (百濟) and Silla (新羅)  – basic parameters

Professor Nako Raynov Stefanov, D.Sc. (in Philosophy), Ph.D. (in History)

Sofia University „St. Kliment Ohridski“, FKNF, CELC, KLCEА

Abstract

The study of the socio-economic systems of Koguryo, Pekche and Silla aims to understand not only the specifics of the economic and social dynamics of the Korean Peninsula. It also seeks to make accurate and valid conclusions for the exceptional diversity of socio-economic processes globally. This objective is achieved through the following tasks structured in major sections of material:

1. Koguryo, Baekje and Silla – a brief overview of the adminstrative and political development;

2. The material-technical culture created on the Korean peninsula during the period;

3. Socio-economic structure of the three kingdoms – key parameters.

Based on the analysis of the facts described in the studied literature  is made a conclusion that the socio-economic structure of the „Three Kingdoms“ is characterized by the so-called. „Asian system“ called also  „State-communal system.“

Keywords:

Socio-economic systems, Koguryo, Pekche and Shila, state-political development, material-technical culture, diversity of socio-economic processes, „Asian system“, „State-communal system.“

Има още

Индонезия – съвременно социално-икономическо развитие

Професор дфн., д-р ист. Нако Райнов Стефанов, СУ «Св. КлиментОхридски», ФКНФ, ЦИЕК, КЕКИА

Indonesia – contemporary socio-economic development

Professor Nako Raynov Stefanov, D.Sc. (in Philosophy), Ph.D. (in History), Sofia University „St. Kliment Ohridski“, FKNF, CELC, KLCEА

Abstract

The main objective of the given material is the analysis of modern socio-economic development of Indonesia. Based on this analysis are synthesized the key findings concerning the characteristics of the socio-economic system of the country. In view of the findings are predicted the potential socio-economic prospects in a short and medium terms. The main sections of the report are:

1. Analysis of key structures and trends of social and economic life of Indonesia;

2. Characteristics of the key directions of socio-economic system of Indonesia;

3. Possible alternatives concerning the challenges and prospects of socio-economic dynamics of Indonesia.

Keywords:

Indonesia,contemporarysocio-economic development, characteristics of the socio-economic system, potential socio-economic prospects

Има още

Япония – актуален преглед на съвременното социално-икономическо развитие (Дали «Абеномика»-та се оказа успешен ход?)

Професор дфн., д-р ист. Нако Райнов Стефанов, СУ «Св. КлиментОхридски», ФКНФ, ЦИЕК, КЕКИА

Japan – updated overview of contemporary socio-economic development (Whether «Abenomics» proved to be successful move?)

Professor Nako Raynov Stefanov, D.Sc. (in Philosophy), Ph.D. (in History), Sofia University „St. Kliment Ohridski“, FKNF, CELC, KLCEА

Abstract

Many challenges with different nature before which Japan is facing today in the second half of the second decade of the XXI century, are based on the key one – overcoming the long stagnation in the economy. In this sense, the proposed topic of whether „abenomics», i.e. the current model of economic functioning of the Land of the Rising Sun, „works“ in this direction – overcoming stagnation, is important and relevant topic.

The objectives of the material are notably – to reveal the conditions and factors that impose „abenomics“, as well as uncovering its content, the functioning, the philosophy and the conceptual platform. And most importantly to assess whether the model of «abenomics» is proved to be successful „move“ for solving the problems and challenges which Japan is facing today. The basic tasks to achieve the objectives are structured in major sections of the report:

1. Basic conditions and factors, which imposed «abenomics» as a model of economic functioning of Japan;

2. The content, the functioning, the philosophy and the conceptual platform of «abenomics»;

3. Assessment of the functioning of «abenomics» today and forecasts about the prospects of the model.

Keywords:

«Abenomics»,contemporarysocio-economic development, overcoming stagnation, philosophy and conceptual platform of «abenomics», potential socio-economic prospects

Има още

Китай и Русия – Айгунският договор и Пекинският трактат – ключови параметри и съвременен «отзвук»

Професор дфн., д-р ист. Нако Райнов Стефанов

СУ «Св. Климент Охридски», ФКНФ, ЦИЕК, КЕКИА

China and Russia - The Treaty of Aigun and the Convention of Peking – Key parameters and contemporary «echo»

Professor Nako Raynov Stefanov, D.Sc. (in Philosophy), Ph.D. (in History)

Sofia University „St. Kliment Ohridski“, FKNF, CELC, KLCEА

Abstract

Development of relations of China with the Russian Federation at the beginning of the second decade of the XXI century can not be understood outside a multifaceted examination covering civilization, formational, socio-economic, political and geopolitical and geo-economic, demographic variables and so on. Among these variables undoubtedly present what we call „historical factor.“ Part of this historical factor are the Treaty of Aigun and the Convention of Peking, the memory of which in China is definitely negative. Keeping in mind this memory what is the modern echo of these in Chinese society and how it affects the relations between the two countries today.

Keywords:

The Treaty of Aigun, the Convention of Peking, key parameters, the negative memory,  the contemporary «echo»

Има още

ТРУДОВИТЕ ОТНОШЕНИЯ В СЪВРЕМЕНЕН КИТАЙ

Prof. Habil. Nako Stefanov

/Sofia University “St. Kliment Ohridski”, Faculty of Classical and Modern Philology, East Asian Studies Department/

Abstract

The development of labor relations in China as in „mirror“ reflects almost the full range of dynamic processes having place in the PRC – techno-economic, political, socio-cultural and so on. The main purpose of the present report is just that – to reveal the changesof the system of labor relations in China since the beginning of the reforms to the present moment, as well as the key factors and processes, which have impact on these changes. Има още

САЩ И КНР – МЕЖДУ „Г-2“ И „ОБЛАЧНАТА ВОЙНА“

Prof. Dr. Habil. Nako Stefanov

/Sofia University “St. Kliment Ohridski”, Faculty of Classical and Modern Philology, East Asian Studies Department/

Abstract

In a landmark shift in the global economy, where the United States gave the first place in the world in GDP in favor of the PRC, we are witnessing a complex, careful, and multipass ambiguous geopolitical and geo-economic game between the two countries – US and People’s Republic of China(PRC). When after the beginning of the so-called. „Global Crisis“ was finally buried the phenomenon of „Chimerica“, the „game“ USA – China takes place today between two poles – G-2 and „Cloudy War“. The space between these two poles provides various opportunities influenced by many factors. Има още

Начало и развитие на стопанските реформи в Китай от края на 70-те до края на 80-те години на ХХ век

проф. Нако Стефанов

Относно предпоставките за провеждане на курса на реформи в КНР

Когато говорим за предпоставки за провеждане на курса на реформи в КНР , т.е. за предварителните условия за осъществяване на промени в протичането на обществено-икономическите и стопанско-технологическите процеси в Китай, следва тези условия да класифицираме на две големи групи. Тази класификация е в зависимост от пространството, където са „разположени“ предпоставките, а именно:

  • Ендогенни (вътрешни) предпоставки;
  • Екзогенни (външни) предпоставки.

Подобна класификация ни дава възможност да получим един достатъчно дълбок анализ на протеклите събития. Тя също ни подпомага в разбирането на сложния синтез, създаден в резултат на действието на споменатите два типа предварителни условия, както и последвалите фактори на действия и взаимодействия.

Има още