Архив за етикет: Елена Филева

Образованието в Китай

Елена Филева, МП „История и съвременно развитие на страните от Източна Азия”,  СУ „Св. Климент Охридски”

Education in China

Elena Fileva, Мaster’s degree programme “History and Contemporary Development of the Countries of Eastern Asia (Japan, China, Korea), Sofia University St. Kliment Ohridski

Резюме: В настоящето изследване е направен кратък преглед на развитието на  китайското образование от древността до наши дни. Акцента е поставен върху реформите в сферата на образованието в Китайската народна република. Китай е древна цивилизация със специфична култура, носител на собствени ценности. В доклада е направен анализ на събитията в КНР след 50 – те години на XX  до първото десетилетие на XXI век. Комунистическите правителства и идеология са водещи държавни сили. Те налагат нови цели и нов път на развитие на китайското общество. Проследени са основните реформи и събития в КНР, които определят сегашното състояние на китайското образование. Настоящето изследване има за цел да набележи положителните и отрицателните черти на образователните реформи до края на XX век. Какво е постигнато и какво предстои за да се издигне китайската образователна система до световно ниво?

Има още