Архив за етикет: Боян Хаджиев

Нестабилността на Ирак – вътрешни аспекти и геополитика

Гл. ас. д-р Боян Хаджиев, катедра „Международни отношения“, УНСС

The Instability of Iraq – Internal Aspects and Geopolitics

Assist. Prof. Boyan Hadzhiev, PhD, Department of International Relations, UNWE

Abstract:

The report addresses two fundamental aspects of Iraqi instability. The first problem isthe contradictions between the main communities in the country. On the one hand, the exclusion of Sunnis from political life after 2003, this has become a prerequisite for the establishment of the Islamic State. On the other hand, the possibility of Kurdish independence and its consequences for Iraq. Secondly, those internal aspects largely depend on the external environment and especially the geopolitical processes in the region.

Има още

Западна Азия като цел на американската външна политика

Д-р Боян Хаджиев, Университет за национално и световно стопанство

West Asia as a goal of US foreign policy

Dr. Boyan Hadjiev, University of National and World Economy

Западна Азия е един от най-проблематичните и изпълнени с противоречия региони в света. В същото време със своя ресурсен потенциал е непрестанна арена на сблъсък на интереси. Значението му като зона, свързваща Азия и Европа предопределя съдбата на региона като едно от най-нестабилните и същевременно изключително важни геополитически пространства. Този статут на Близкия Изток го превръща в основна отправна точка за различни идеи, желания, аспирации и стратегии на Великите сили, в това число и САЩ. Разбирането и обяснението на процесите в Западна Азия изисква познаването на американските президентски доктрини, концентриращи се върху този регион. Американската политика в региона е последователен процес, с различни непосредствени причини, но с единен фокус върху отстояването на американските интереси и визия. Тези президентски външнополитически доктрини имат общи характеристики, цели и черти.

Има още