Западна Азия като цел на американската външна политика

Д-р Боян Хаджиев, Университет за национално и световно стопанство

West Asia as a goal of US foreign policy

Dr. Boyan Hadjiev, University of National and World Economy

Западна Азия е един от най-проблематичните и изпълнени с противоречия региони в света. В същото време със своя ресурсен потенциал е непрестанна арена на сблъсък на интереси. Значението му като зона, свързваща Азия и Европа предопределя съдбата на региона като едно от най-нестабилните и същевременно изключително важни геополитически пространства. Този статут на Близкия Изток го превръща в основна отправна точка за различни идеи, желания, аспирации и стратегии на Великите сили, в това число и САЩ. Разбирането и обяснението на процесите в Западна Азия изисква познаването на американските президентски доктрини, концентриращи се върху този регион. Американската политика в региона е последователен процес, с различни непосредствени причини, но с единен фокус върху отстояването на американските интереси и визия. Тези президентски външнополитически доктрини имат общи характеристики, цели и черти.

Има още

КНДР – социално-икономическа динамика от основаването на републиката до днес

Николина Кирилова, СУ „Св. Климент Охридски”

DPRK – socio-economic dynamics from the founding of the republic till today

Nikolina Kirilova, Hon. Lecturer – University „St. Kl. Ohridski „

Целта на доклада е да се направи общ преглед на социално-икономическата динамика на КНДР от основаването на републиката до днес.

Има още

България и КНДР през 80-те години на ХХ век

Доц. д-р Евгений Кандиларов, КЕКИА, ЦИЕК, ФКНФ,СУ „Св.Кл. Охридски“

Bulgaria and North Korea in the 80-s of the twentieth century

Assoc. Prof. Eugene Kandilarov, Sofia University „St. Kliment Ohridski“, FKNF, CELC, KLCEА

Отношенията между България и КНДР в годините на Студената война са сложни, противоречиви и силно зависими от редица фактори, които оказват влияние върху отношенията Изток-Запад като цяло, както и конкретно върху международните отношения в тихоокеанско-азиатския регион.[1]

Първата държава от региона на Източна Азия, с която България установява дипломатически отношения след Втората световна война е Корейската народнодемократична република. Отношенията между България и КНДР през 50-те години се развиват изключително динамично. Влияние върху тях изцяло оказва резонанса от Корейската война (1950-1953 г.) и нейните последици върху геополитическото напрежение на Корейския полуостров и в региона като цяло.[2]

Има още

Иновации в попкултурата на Изтока: Хонгконгското кино след 70-те години на ХХ век

Даниела Анатолиева Делиева, Студент IV курс, специалност „Кореистика”, Софийски Университет „Св.Климент Охридски“

Innovation in the pop culture of the East: Hong Kong’s cinema after the 70-s of the XX-th century

Daniela Anatolieva Delieva

Резюме: Повечето кино зрители по света са гледали най-големите кинохитове на 70-те години, а именно „Междузвездни войни”, „Екзорсиста” и „Челюсти”. Тези филми са типичен пример за т.нар „мейнстрийм” кино, което в днешно време е обект на спорове относно стойността му сред критиците, а дори и обикновените зрители.

В Азия, популярното кино е представено, може би, най-добре от хонгконгското кино и в частност кунг-фу жанрът. Тези филми са били едни от най-популярните развлекателни продукции на Азия, но те също са и иновативни в естетиката и сюжета си. Също като в предходните десетилетия, преди 70-те години, най-добрите „мейнстрийм” филми успяват да разширят границите на киното като изкуство.  Филмите, подбрани като примери са най-успешните боксофис хитове на Хонг Конг след 70-те години – „Докосване до дзен” (1971), “Вход към дракона” (1973), “По-добро утре” (1986),  „Желязната маймуна” (1993), “Матрицата” (въпреки че е американска продукция, хореограф на бойните сцени е легендарен хонгконгски режисьор), както и „Имало едно време в Китай” (1991). Всеки един от тези филми до днешен успява да вдъхнови новите азиатски, а дори и западни режисьори, което доказва художествената им стойност като популярни филми.

Ключови думи: Кино, Хонг-конг,култура, мейнстрийм, популярен,попкултура, иновация, кунг-фу, Брус Ли, режисьор, Кинг Ху, Цуй Харк, Джон Ву, Джет Ли, Уашовски, Иновация в попкултурата

Има още

Образованието в Китай

Елена Филева, МП „История и съвременно развитие на страните от Източна Азия”,  СУ „Св. Климент Охридски”

Education in China

Elena Fileva, Мaster’s degree programme “History and Contemporary Development of the Countries of Eastern Asia (Japan, China, Korea), Sofia University St. Kliment Ohridski

Резюме: В настоящето изследване е направен кратък преглед на развитието на  китайското образование от древността до наши дни. Акцента е поставен върху реформите в сферата на образованието в Китайската народна република. Китай е древна цивилизация със специфична култура, носител на собствени ценности. В доклада е направен анализ на събитията в КНР след 50 – те години на XX  до първото десетилетие на XXI век. Комунистическите правителства и идеология са водещи държавни сили. Те налагат нови цели и нов път на развитие на китайското общество. Проследени са основните реформи и събития в КНР, които определят сегашното състояние на китайското образование. Настоящето изследване има за цел да набележи положителните и отрицателните черти на образователните реформи до края на XX век. Какво е постигнато и какво предстои за да се издигне китайската образователна система до световно ниво?

Има още

 Ролята на жените в китайския и корейския фолклор

Маргарита Кичукова, Студентка III курс, специалност „Кореистика“, СУ „Св. Климент Охридски“,

The role of women in Chinese and in Korean folklore

Margarita Kichukova, Sofia University “St. Kliment Ohridski”, 3-d year Student Department of Korean Studies

Докладът разглежда ролята на жените в древните конфуцианските общества на Китай и Корея през призмата на фолклора. Прави се съпоставка между канонизирания образ на добродетелната жена и неговата трансформация във фолклорните произведения. Във връзка с това са представени някои ключови за ареала творби от народното творчество, като се проследява как те варират в двете страни. Включени са кратки преразкази на историите за Пастира и Тъкачката, за Бялата и Зелената змия, за Мъндзян и Великата китайска стена, за принцеса Паритеги, придружени с анализ на съдържанието им.

Има още

Състояние и тенденции на търговията с храни между България и Китай

гл. ас. д-р Антон КостадиновСекция Международна икономика, Институт за икономически изследвания /ИИИ/, БАН

China – Bulgaria food trade, current conditions and trends

Chief assistant PhD Anton KostadinovDepartment of international economics, Institute for economic research, BAS

Abstract:Nowadays China is the biggest trading partner for many countries. China is second biggest trade partner for European union as well. Trade volume between these two major subjects in global economy is constantly growing. EU is traditional food producer and exporter. During political tensions with Russia and trade embargo EU is forced to develop export destinations as China is. Bulgaria is a member state of EU since 2007 and that made significant changes in Bulgaria’s foreign trade. Furthermore, over 60% of Bulgaria’s export is designated to EU. Bulgaria is also traditional food producer and farmers in the country can benefit from both: EU subsidies and close location to ports under China’s concession – Piraeus in Greece. Moreover, China desperately deeds high quality foods for its population. There are two main factors forcing China to develop food trade: urbanization and environmental pollution. By now China is experiencing biggest mass movement if world’s history, country is facing unprecedented urbanization. The last 35 years of economic development in China were crucial. China sacrificed its environment instead of economic growth. The price now country has to pay for that pollution is unforeseen and the consequences are heavy. Now in about 20% of arable land in China in contaminated with toxic chemicals, heavy metals and industrial waste. At the same time incomes of China’s population is growing and the demand for healthy and for more food is growing. Therefore, providing population with adequate food is concerning country’s national security.

Key words: China – Bulgaria food trade; food security; international trade

Има още

Иновационният подход в развитието на алианса „Рено-Нисан“

Драгомир Касъров, Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Магистърска програма „История и съвременно развитие на страните от Източна Азия (Япония, Китай, Корея)“

 The Renault-Nissan Alliance and Innovation

Dragomir Kasarov, Sofia University St. Kliment Ohridski, Мaster’s degree programme “History and Contemporary Development of the Countries of Eastern Asia (Japan, China, Korea)”

Abstract

The purpose of the report is to analyze Nissan’s successful development as a part of the Renault-Nissan alliance and the role of innovative and hi-tech products in achieving this. The main thesis fill focus on the background of Nissan’s financial problems as well as the efforts to avoid bankruptcy in 1991 until the establishment of the alliance. The exposition will include a review of the innovative business model of the alliance and it’s best known revolutionary product – the LEAF (the first all electric commercial vehicle).

Keywords:Renault, Nissan, innovation, automobiles , electric vehicle, autonomous driving,

Има още

Япония – актуален преглед на съвременното социално-икономическо развитие (Дали «Абеномика»-та се оказа успешен ход?)

Професор дфн., д-р ист. Нако Райнов Стефанов, СУ «Св. КлиментОхридски», ФКНФ, ЦИЕК, КЕКИА

Japan – updated overview of contemporary socio-economic development (Whether «Abenomics» proved to be successful move?)

Professor Nako Raynov Stefanov, D.Sc. (in Philosophy), Ph.D. (in History), Sofia University „St. Kliment Ohridski“, FKNF, CELC, KLCEА

Abstract

Many challenges with different nature before which Japan is facing today in the second half of the second decade of the XXI century, are based on the key one – overcoming the long stagnation in the economy. In this sense, the proposed topic of whether „abenomics», i.e. the current model of economic functioning of the Land of the Rising Sun, „works“ in this direction – overcoming stagnation, is important and relevant topic.

The objectives of the material are notably – to reveal the conditions and factors that impose „abenomics“, as well as uncovering its content, the functioning, the philosophy and the conceptual platform. And most importantly to assess whether the model of «abenomics» is proved to be successful „move“ for solving the problems and challenges which Japan is facing today. The basic tasks to achieve the objectives are structured in major sections of the report:

1. Basic conditions and factors, which imposed «abenomics» as a model of economic functioning of Japan;

2. The content, the functioning, the philosophy and the conceptual platform of «abenomics»;

3. Assessment of the functioning of «abenomics» today and forecasts about the prospects of the model.

Keywords:

«Abenomics»,contemporarysocio-economic development, overcoming stagnation, philosophy and conceptual platform of «abenomics», potential socio-economic prospects

Има още

Фактори, влияещи върху сватбената обредност при българи и китайци

Доц. д-р Тиен Дзиендзюн, Пекински университет за чужди езици, Пекин, Китай

Factors influencing wedding rituals in Bulgarians and Chinese

Assoc. Prof. Tian Dziendzyun, PhD, Beijing University of Foreign Languages, Beijing, China

Влияние на традиционната култура върху българските и китайските сватбени обичаи

Културата се основава на нуждите и изискванията на човешкия живот и развитие. Тя се наследява и се развива от поколение на поколение[1]. Културата може да се определи като съвкупност от всички форми на живот, включително начин на обличане, език, религия, ритуали, норми и поведение, закон и морал, вярвания, творчество и т.н. Като важна съставка на културата, народните обичаи са тясно свързани с различни културни елементи и се обуславят от тях. Това са проявява главно в следното:

Първо, културата оказва значително влияние върху индивидуалното човешко поведение, а оттам и върху обществото като цяло. За всеки исторически период е характерна съответна култура. За да бъде тя наследявана и развивана, във всяка страна се пораждат разнообразни народни обичаи.

Има още