Ядрена енергетика на Япония: структура, проблеми и бъдеще

Даяна Иванова, Южна, Източна и Югоизточна Азия, III курс Софийски университет

Japan’s nuclear power: structure, problems and future

Dayana Ivanova, East, South, Southeast Asian Studies,  Sofia University ‘St. Kliment Ohridski’ – Centre for Eastern Languages and Studies

Abstract:Until the 1950s only hydro- and thermal electric power stations were known across the globe; these require an abundance of water and fossil fuel sources – two key components for the production of electric power which are something that Japan definitely lacks sufficient quantities of. All this is of enormous detriment to Japan, which has been entirely dependent on import, a fact that continues to put a lot of strain on the country’s economy to this day. The advent of the nuclear generator is precisely the innovation in science and technology that Japan needs to solve its energy dependency issues. The turning point, however, in this part of Japan’s development were the tragic events of the Fukushima nuclear power plant disaster in 2011, which have made the country rethink its course of action. The purpose of the following paper is to shortly represent the structure of the Japanese nuclear power industry, consequences following the current energy crisis and strongly affecting the country’s economy, and what the eventual prospects and solutions for this major issue are.

Keywords:nuclear power, Japan, electric power stations, Fukushima, energy crisis

Има още

Изяществото на японските изкуства кири-е и темари

Натали Давидова, Студент  курс,  специалност „Японистика“, КЕКИА, ЦИЕК, ФКНФ,, СУ „Св. Кл. Охридски”

Elegance of Japanese arts Kiri-e and Temari

Natalie Davidova, Student in „Japanese Studies, KLCEА, CELC, FKNF, Sofia „St. Kl. Ohridski“ University

Резюме: Кири-е и темари са традиционни и вековни японски изкуства, които предадени от поколение на поколение, са се запазили и до днес. Произлезли в Китай, а по-късно внесени в Япония, те биват толкова развити и тясно обвързани с културата на страната на изгряващото слънце, че се превръщат в традиционни за нея. Кири-е са картини, картички и изображения от всякакъв тип, които са изрязани от хартия. През годините техниките за правенето на кири-е силно са се развили и още продължават, а също и приложенията му непрестанно растат. Темари са декоративни топчета, изработени от платове, чието първоначално приложение е било нещо далеч от изкуство, но до днес се е превърнало точно в такова, при това сложно и много красиво. Проследявайки възникването и развитието на тези изкуства, всеки може да оцени как нещо толкова на вид просто може съхрани в себе си традицията на цял един народ.

Има още

Източна в Централна Азия: интереси и стратегии

Д-р Боряна Митева, Асистент в Катедра “Нова и съвременна обща история”, ИФ на СУ “Св. Климент Охридски”

East Asia in Central Asia: interests and strategies

Boryana Miteva, PhD, Assistant Professor at Department „Modern and Contemporary common history“ Faculty of History, Sofia University „St. Kliment Ohridski „

Abstract:As a part of Eurasia, the region of Central Asia is of great importance to the East Asian countries. Therefore, the PRC, Japan and the Republic of Korea formulated specific strategies toward Central Asia in order to realize their priorities. Geographical proximity to Central Asia is a determinative factor for the PRC to dominate the region. Interests of Beijing are related with national security of some border areas and with Xinjiang area in particular, and expansion of the economic and the energetic cooperation with the Central Asian countries. Discussing regional problems in the framework of SCO and including Central Asia in the PRC’s strategy “One road, one belt” are significant for realizing the PRC’s interests in Central Asia. Although the region of Central Asia is not that high priority for Japan and the Republic of Korea, as for the PRC, Tokyo and Seul also have their interests toward Central Asia, related with the security in Eurasia, economic and energetic cooperation. The importance of Central Asia for Tokyo and Seul is evident with a view to the cooperation within “Central Asia+Japan” and “the Republic of Korea and Central Asia”.

Keу words: Central Asia, PRC’s foreign policy, Japan’s foreign policy, ROC’s foreign policy

Има още

 Ролята на жените в китайския и корейския фолклор

Маргарита Кичукова, Студентка III курс, специалност „Кореистика“, СУ „Св. Климент Охридски“,

The role of women in Chinese and in Korean folklore

Margarita Kichukova, Sofia University “St. Kliment Ohridski”, 3-d year Student Department of Korean Studies

Докладът разглежда ролята на жените в древните конфуцианските общества на Китай и Корея през призмата на фолклора. Прави се съпоставка между канонизирания образ на добродетелната жена и неговата трансформация във фолклорните произведения. Във връзка с това са представени някои ключови за ареала творби от народното творчество, като се проследява как те варират в двете страни. Включени са кратки преразкази на историите за Пастира и Тъкачката, за Бялата и Зелената змия, за Мъндзян и Великата китайска стена, за принцеса Паритеги, придружени с анализ на съдържанието им.

Има още

Иновационният подход в развитието на алианса „Рено-Нисан“

Драгомир Касъров, Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Магистърска програма „История и съвременно развитие на страните от Източна Азия (Япония, Китай, Корея)“

 The Renault-Nissan Alliance and Innovation

Dragomir Kasarov, Sofia University St. Kliment Ohridski, Мaster’s degree programme “History and Contemporary Development of the Countries of Eastern Asia (Japan, China, Korea)”

Abstract

The purpose of the report is to analyze Nissan’s successful development as a part of the Renault-Nissan alliance and the role of innovative and hi-tech products in achieving this. The main thesis fill focus on the background of Nissan’s financial problems as well as the efforts to avoid bankruptcy in 1991 until the establishment of the alliance. The exposition will include a review of the innovative business model of the alliance and it’s best known revolutionary product – the LEAF (the first all electric commercial vehicle).

Keywords:Renault, Nissan, innovation, automobiles , electric vehicle, autonomous driving,

Има още

Япония – актуален преглед на съвременното социално-икономическо развитие (Дали «Абеномика»-та се оказа успешен ход?)

Професор дфн., д-р ист. Нако Райнов Стефанов, СУ «Св. КлиментОхридски», ФКНФ, ЦИЕК, КЕКИА

Japan – updated overview of contemporary socio-economic development (Whether «Abenomics» proved to be successful move?)

Professor Nako Raynov Stefanov, D.Sc. (in Philosophy), Ph.D. (in History), Sofia University „St. Kliment Ohridski“, FKNF, CELC, KLCEА

Abstract

Many challenges with different nature before which Japan is facing today in the second half of the second decade of the XXI century, are based on the key one – overcoming the long stagnation in the economy. In this sense, the proposed topic of whether „abenomics», i.e. the current model of economic functioning of the Land of the Rising Sun, „works“ in this direction – overcoming stagnation, is important and relevant topic.

The objectives of the material are notably – to reveal the conditions and factors that impose „abenomics“, as well as uncovering its content, the functioning, the philosophy and the conceptual platform. And most importantly to assess whether the model of «abenomics» is proved to be successful „move“ for solving the problems and challenges which Japan is facing today. The basic tasks to achieve the objectives are structured in major sections of the report:

1. Basic conditions and factors, which imposed «abenomics» as a model of economic functioning of Japan;

2. The content, the functioning, the philosophy and the conceptual platform of «abenomics»;

3. Assessment of the functioning of «abenomics» today and forecasts about the prospects of the model.

Keywords:

«Abenomics»,contemporarysocio-economic development, overcoming stagnation, philosophy and conceptual platform of «abenomics», potential socio-economic prospects

Има още

Хиса Ота, киното, японизма и България през ранния ХХ в.

Доц. д-р Андроника Мартонова

Сектор Екранни изкуства, Институт за изследване на изкуствата, БАН

Hisa Ōta, the cinema, the japonism and Bulgaria in early XX century

Assoc. Prof. PhD Andronika Martonova

Screen Arts Department, Institute for Art Studies, Bulgarian Academy of Sciences

Abstract

The text presents a strole to the portrait of fascinated Kabuki actress Hisa Ōta, known by his artistic name Hanako. She has had inspired Europe, Russia and even … Bulgaria. Hanako impresses with his acting talent personalities such as Auguste Rodin, Gordon Craig, Eleonora Duse, Loy Fuller, Vsevolod Meyerhold, Yakov Protazanov, Constantin Stanislavski … Russian cinema scholars still searching for one of the early films of Yakov Protazanov with her participation – „The Love of the Japanese lady“, 1913. The artefact is especially important cause for the first time in Russian cinema participated a foreign actress. But before conquering the early screen Hisa Ōta dominate on theatrical spaces, in well bitten with japonism Europe The text follows with curiosity and Bulgarian attitude from the epoch (early XX century) about Japanese classical theatre and culture.

Keywords :Hisa Ōta /Hanako, Cinema, Europe, Bulgaria, Russia, Japonism, Theatre

Има още

Думата “中国” и ролята ѝ в отношенията между Япония и Китай

Виктория Николова

Студент специалност „Китаистика“, СУ„Св.  Климент Охридски“,

Theword中国” and its significance in Sino-Japanese relations

Viktoriya Nikolova

Student in Chinese studiesSofia University “St. Kliment Ohridsky”,

Резюме

Настоящата разработка е посветена на един малко изследван в Азия и почти непознат на Западния свят въпрос – проблемът за официалното наименование на китайската държава в Япония след падането на династия Цин. Въпросът за първи път се обособява като проблем на международните отношения на Китай и Япония, когато през 1871 г. двете страни започват преговори по подписването на Договорa за приятелство и търговия. Японската страна отказва да приеме думата „中国” да фигурира в договора като съкратена форма на Цинската империя и преговорите временно замръзват. Впоследствие е постигнато компромисно решение, при което в китайския текст остава думата „中国” като синоним за Китай, а в японския тя бива заменена с „清国”.

Макар и на пръв поглед проблемът да не излгежда значителен, оттогава наименованието на Китай се обособява като спорен въпрос в отношенията между Китай и Япония. Японското решение се дължи на новата политика, която Япония води спрямо Китай, и това предизвиква силно недоволство от китайска страна

Думата „中国” и неразбирателствата, които употребата ѝ поражда между Япония и Китай, представляват сложна и комплексна тема, ключ към пълноценното разбиране на основни културни и политически механизми в региона на Източна Азия, актуални и днес.

Ключови думи: Китай; Япония; международни отношения; Източна Азия; модерна история;

Има още

Новата роля и статут на японския император според конституцията от 3 ноември 1946 г

Десислава Николова

ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“

The New Role and Statute of the Japanese Emperor according to the Constitution from November 1946

Desisilava Nikolova

University „St. St. Cyril and Methodius“

Abstract: With the end of the Second World War in the Japanese society a lot of challenges occur. The American Occupational Powers through SCAP using UN mandate impose seven innovations, shaking the society radically: demilitarization, democracy, trust-busting legislatute, agrarian, educational, labour reform and reform of the local government. One of the fundamental changes in the new Japanese constitution concern also the role and the place of the Emperor. It is transformed from sovereign to symbol of the Japanese State, nation and unity. This important transformation is integrated in the whole effort for democratization and coming into terms with the developed western democracies and the appeals of the new times. The emperor succeeded to keep a great part of his previous role as a symbol with significant executive and representative prerogatives, even not the center of political and social life of the country, giving security and stability in the period of crucial transformations. His personality has enormous influence along with the condition of keeping the ruling dynasty.

Key words: emperor, role, statute, reforms, constitution, social and political changes.

Има още

Границите на публичната дипломация – проблемът за световното наследство и японо-корейските отношения

д-р Ива Венкова

СУ „Св. Климент Охридски”, Исторически факултет

The Limits of Public Diplomacy – the World Heritage Issue and Japan-Korea Relations

Iva Venkova, PhD

Sofia University ‘St. Kliment Ohridski’, Faculty of History

Abstract

In view of the 50th anniversary of the normalization of Japan-Korea bilateral relations, coupled with commemorating 70 years of the formal end of World War II, the year 2015 seems to be a good occasion to take stock of bilateral cultural exchange.

Japan has been pursuing a public and a cultural diplomacy of its own, and has been mounting its own nation-branding effort. In 2015, part of its cultural diplomacy was dedicated to securing a place for Japanese industrial sites on UNESCO’s World Heritage List. The issues surrounding the nomination have sent some ripples in Japan-ROK relations, at diplomatic level but also at the public level, due to entanglement with the complicated issue of history. The objective of this article will be to explore how the issue of cultural heritage was brought up in Japan-ROK relations over the past year, aiming to look into the background and factors affecting the development of the issue. The problem will be approached from the perspective of cultural diplomacy and cultural ties.

Keywords: cultural diplomacy, public diplomacy, Japan, Korea

Има още