Изяществото на японските изкуства кири-е и темари

Натали Давидова, Студент  курс,  специалност „Японистика“, КЕКИА, ЦИЕК, ФКНФ,, СУ „Св. Кл. Охридски”

Elegance of Japanese arts Kiri-e and Temari

Natalie Davidova, Student in „Japanese Studies, KLCEА, CELC, FKNF, Sofia „St. Kl. Ohridski“ University

Резюме: Кири-е и темари са традиционни и вековни японски изкуства, които предадени от поколение на поколение, са се запазили и до днес. Произлезли в Китай, а по-късно внесени в Япония, те биват толкова развити и тясно обвързани с културата на страната на изгряващото слънце, че се превръщат в традиционни за нея. Кири-е са картини, картички и изображения от всякакъв тип, които са изрязани от хартия. През годините техниките за правенето на кири-е силно са се развили и още продължават, а също и приложенията му непрестанно растат. Темари са декоративни топчета, изработени от платове, чието първоначално приложение е било нещо далеч от изкуство, но до днес се е превърнало точно в такова, при това сложно и много красиво. Проследявайки възникването и развитието на тези изкуства, всеки може да оцени как нещо толкова на вид просто може съхрани в себе си традицията на цял един народ.

Има още

Иновации в попкултурата на Изтока: Хонгконгското кино след 70-те години на ХХ век

Даниела Анатолиева Делиева, Студент IV курс, специалност „Кореистика”, Софийски Университет „Св.Климент Охридски“

Innovation in the pop culture of the East: Hong Kong’s cinema after the 70-s of the XX-th century

Daniela Anatolieva Delieva

Резюме: Повечето кино зрители по света са гледали най-големите кинохитове на 70-те години, а именно „Междузвездни войни”, „Екзорсиста” и „Челюсти”. Тези филми са типичен пример за т.нар „мейнстрийм” кино, което в днешно време е обект на спорове относно стойността му сред критиците, а дори и обикновените зрители.

В Азия, популярното кино е представено, може би, най-добре от хонгконгското кино и в частност кунг-фу жанрът. Тези филми са били едни от най-популярните развлекателни продукции на Азия, но те също са и иновативни в естетиката и сюжета си. Също като в предходните десетилетия, преди 70-те години, най-добрите „мейнстрийм” филми успяват да разширят границите на киното като изкуство.  Филмите, подбрани като примери са най-успешните боксофис хитове на Хонг Конг след 70-те години – „Докосване до дзен” (1971), “Вход към дракона” (1973), “По-добро утре” (1986),  „Желязната маймуна” (1993), “Матрицата” (въпреки че е американска продукция, хореограф на бойните сцени е легендарен хонгконгски режисьор), както и „Имало едно време в Китай” (1991). Всеки един от тези филми до днешен успява да вдъхнови новите азиатски, а дори и западни режисьори, което доказва художествената им стойност като популярни филми.

Ключови думи: Кино, Хонг-конг,култура, мейнстрийм, популярен,попкултура, иновация, кунг-фу, Брус Ли, режисьор, Кинг Ху, Цуй Харк, Джон Ву, Джет Ли, Уашовски, Иновация в попкултурата

Има още

Образованието в Китай

Елена Филева, МП „История и съвременно развитие на страните от Източна Азия”,  СУ „Св. Климент Охридски”

Education in China

Elena Fileva, Мaster’s degree programme “History and Contemporary Development of the Countries of Eastern Asia (Japan, China, Korea), Sofia University St. Kliment Ohridski

Резюме: В настоящето изследване е направен кратък преглед на развитието на  китайското образование от древността до наши дни. Акцента е поставен върху реформите в сферата на образованието в Китайската народна република. Китай е древна цивилизация със специфична култура, носител на собствени ценности. В доклада е направен анализ на събитията в КНР след 50 – те години на XX  до първото десетилетие на XXI век. Комунистическите правителства и идеология са водещи държавни сили. Те налагат нови цели и нов път на развитие на китайското общество. Проследени са основните реформи и събития в КНР, които определят сегашното състояние на китайското образование. Настоящето изследване има за цел да набележи положителните и отрицателните черти на образователните реформи до края на XX век. Какво е постигнато и какво предстои за да се издигне китайската образователна система до световно ниво?

Има още

 Ролята на жените в китайския и корейския фолклор

Маргарита Кичукова, Студентка III курс, специалност „Кореистика“, СУ „Св. Климент Охридски“,

The role of women in Chinese and in Korean folklore

Margarita Kichukova, Sofia University “St. Kliment Ohridski”, 3-d year Student Department of Korean Studies

Докладът разглежда ролята на жените в древните конфуцианските общества на Китай и Корея през призмата на фолклора. Прави се съпоставка между канонизирания образ на добродетелната жена и неговата трансформация във фолклорните произведения. Във връзка с това са представени някои ключови за ареала творби от народното творчество, като се проследява как те варират в двете страни. Включени са кратки преразкази на историите за Пастира и Тъкачката, за Бялата и Зелената змия, за Мъндзян и Великата китайска стена, за принцеса Паритеги, придружени с анализ на съдържанието им.

Има още

Фактори, влияещи върху сватбената обредност при българи и китайци

Доц. д-р Тиен Дзиендзюн, Пекински университет за чужди езици, Пекин, Китай

Factors influencing wedding rituals in Bulgarians and Chinese

Assoc. Prof. Tian Dziendzyun, PhD, Beijing University of Foreign Languages, Beijing, China

Влияние на традиционната култура върху българските и китайските сватбени обичаи

Културата се основава на нуждите и изискванията на човешкия живот и развитие. Тя се наследява и се развива от поколение на поколение[1]. Културата може да се определи като съвкупност от всички форми на живот, включително начин на обличане, език, религия, ритуали, норми и поведение, закон и морал, вярвания, творчество и т.н. Като важна съставка на културата, народните обичаи са тясно свързани с различни културни елементи и се обуславят от тях. Това са проявява главно в следното:

Първо, културата оказва значително влияние върху индивидуалното човешко поведение, а оттам и върху обществото като цяло. За всеки исторически период е характерна съответна култура. За да бъде тя наследявана и развивана, във всяка страна се пораждат разнообразни народни обичаи.

Има още

Литературный текст и сакрализация обыденното в фильмах  Дарежана Омирбаева

Божеева Айбарша

Докторант PhD искусствоведения Казахской Национальной Академии Искусств им. Т. Жургенова, старший преподаватель кафедры «Киноискусство» факультета «Академия кино и телевидения Университета «Туран», г. Алматы, Республика Казахстан

Literary text and the sacralization of the everday in the films of Darejan Omirbayev

Bozheyeva Aibarsha

Doctorant PhD, Kazakh National Academy named after T. Jurgenov,Almaty, Repablic of Kazakhstan, lecturer of the Turan University, department of cinema art, aya_b@mail.ru

AbstractIn his films, based on the texts of the classics of Russian literature, Kazakh film director Darejan Omirbaev the „convention expectations“ of a literal on-screen illustrations are reduced to zero, allowing the viewer a pure visual substrate. The director, focusing on form, takes immediate action in everyday life, rising to the sacralization of the everyday and thereby raising the daily ease over time.

Keywords: Text, screen adaptation of a literary work, shot, sign system, the poetics of „failure“, form, formality, editing joint, sacralization of everyday.

Има още

Хиса Ота, киното, японизма и България през ранния ХХ в.

Доц. д-р Андроника Мартонова

Сектор Екранни изкуства, Институт за изследване на изкуствата, БАН

Hisa Ōta, the cinema, the japonism and Bulgaria in early XX century

Assoc. Prof. PhD Andronika Martonova

Screen Arts Department, Institute for Art Studies, Bulgarian Academy of Sciences

Abstract

The text presents a strole to the portrait of fascinated Kabuki actress Hisa Ōta, known by his artistic name Hanako. She has had inspired Europe, Russia and even … Bulgaria. Hanako impresses with his acting talent personalities such as Auguste Rodin, Gordon Craig, Eleonora Duse, Loy Fuller, Vsevolod Meyerhold, Yakov Protazanov, Constantin Stanislavski … Russian cinema scholars still searching for one of the early films of Yakov Protazanov with her participation – „The Love of the Japanese lady“, 1913. The artefact is especially important cause for the first time in Russian cinema participated a foreign actress. But before conquering the early screen Hisa Ōta dominate on theatrical spaces, in well bitten with japonism Europe The text follows with curiosity and Bulgarian attitude from the epoch (early XX century) about Japanese classical theatre and culture.

Keywords :Hisa Ōta /Hanako, Cinema, Europe, Bulgaria, Russia, Japonism, Theatre

Има още

Конфликтите между поколенията в китайската поезия през 70-те и 80-те години на ХХ век

Веселин Карастойчев

Асистент секция Китаистика, СУ „Св. Кл. Охридски”

Conflicts between generations in Chinese poetry during the 60s and the 70s of XX century

Veselin Karastoychev,

Assistant Professor Sofia University „St. Kliment Ohridski“,

Abstract

This paper examines the activation in modern Chinese poetry of an aesthetic conflict between the generations in whichthe sons secretly or openly in varying degrees confront the ideals and criteria of their fathers. The outcome of this conflict of generations will lead to a break with the Maoist discourse and the emergence of modern poetry in China and in it’s events we observe complicated interplay between aesthetic patricide aspirations and the still living attachment to the covenants of the „fathers“.

The creative rift is illustrated by the relationship between Guo Shi-yin and Guo Moruo in the 60s, Gu Cheng and Gu Gong in the late 70s and, more generally, between Bei Dao and the representatives of the Maoist paradigm.

Keywords:modern Chinese poetry, misty poetry (menglongshi), Gu Cheng, Bei Dao

Има още

Думата “中国” и ролята ѝ в отношенията между Япония и Китай

Виктория Николова

Студент специалност „Китаистика“, СУ„Св.  Климент Охридски“,

Theword中国” and its significance in Sino-Japanese relations

Viktoriya Nikolova

Student in Chinese studiesSofia University “St. Kliment Ohridsky”,

Резюме

Настоящата разработка е посветена на един малко изследван в Азия и почти непознат на Западния свят въпрос – проблемът за официалното наименование на китайската държава в Япония след падането на династия Цин. Въпросът за първи път се обособява като проблем на международните отношения на Китай и Япония, когато през 1871 г. двете страни започват преговори по подписването на Договорa за приятелство и търговия. Японската страна отказва да приеме думата „中国” да фигурира в договора като съкратена форма на Цинската империя и преговорите временно замръзват. Впоследствие е постигнато компромисно решение, при което в китайския текст остава думата „中国” като синоним за Китай, а в японския тя бива заменена с „清国”.

Макар и на пръв поглед проблемът да не излгежда значителен, оттогава наименованието на Китай се обособява като спорен въпрос в отношенията между Китай и Япония. Японското решение се дължи на новата политика, която Япония води спрямо Китай, и това предизвиква силно недоволство от китайска страна

Думата „中国” и неразбирателствата, които употребата ѝ поражда между Япония и Китай, представляват сложна и комплексна тема, ключ към пълноценното разбиране на основни културни и политически механизми в региона на Източна Азия, актуални и днес.

Ключови думи: Китай; Япония; международни отношения; Източна Азия; модерна история;

Има още

Раждането на Visual kei. Предпоставки и развитие.

Какво можем да научим за Япония чрез съвременната музика? Какво значи, че дадена музика е „японска“, а друга „западна“. Отговорите на тези въпроси ни карат да попаднем в много по-дълбоки полета на обществената система. Защото те са комплекс връзки между нация, раса и етничност, пол и сексуалност, медия и индустрия, и самата динамика на историческите събития.

Има още