Динамика на виетнамската икономика през първите две десетилетия на XXI век

д-р Крум Красимиров Златков, СУСв. КлиментОхридски”, ФКНФ, ЦИЕК

Dynamics of the Vietnamese economy in the first two decades of the XXI century

Krum Krasimirov Zlatkov, Ph.D., Sofia University „St. Kliment Ohridski“, FKNF, CELC

Abstract

During the first two decades of the XXI century the Vietnamese economy continues the high-level development. The most important for the achieved success is the growth of international economic integration. The private sector and foreign investments are concentrated in small and medium-sized companies, while the large industrial centers of strategic importance remain in state hands. In this spirit, in 2001 the Communist Party approved a new 10-year plan, which envisages strengthening of private companies, while at the same time preserve the leading role of the state in the economy. Vietnam achieved high economic growth, which continues to rise. In the process of integration with the global economy, FDI is emerging as one of the foundations of economic growth in this country. They are of great importance to providing an additional capital investment, export promotion, technology transfer, development of human resources and creating new jobs. Due to the large number of investment projects Vietnam accepts the image of a country with a dynamic economy that is increasingly attracting international attention.

Keywords:

Vietnam, Vietnamese economy, Vietnamese economy development, FDI in Vietnam, dynamic economy.

Има още

Споразумението за свободна търговия между Европейския съюз и Виетнам – възможности и перспективи за България

Гл. ас. д-р Едуард Маринов, Институт за икономически изследвания при БАН

The EU-Vietnam Free Trade Agreement – Opportunities and Prospects for Bulgaria

Assistant Professor Eduard Marinov, PhD, Economic Research Institute at BAS

Abstract

The paper firstly discusses the development of the institutional framework of trade relations between the EU and Vietnam. It then presents briefly the main features of the EU-Vietnam FTA. Finally some conclusions are drawn on the opportunities and prospects which the Agreement presents to Bulgaria.

Keywords:

EVFTA, EU trade policy, Bulgaria-Vietnam bilateral trade, Bulgaria-ASEAN relations

Има още

Виетнам по пътя на интеграцията и устойчивото развитие

Д-р  Нго Тхи Тхук, Гост-преподавател от СРВ в ЦИЕК, СУ „Св. Кл. Охридски

Vietnam towards integration and sustainable development

Ngo Thi Thuk, PhD, Visiting professor of SRVietnam in St.Kl.Ohridski Sofia University

Въведение

Цел на Стратегията за икономическото и социалното развитие, приета на XI конгрес на Комунистическата партия на Виетнам е превръщане на страната до 2020 г. в модерна индустриална държава. Като една главна задача за постигане на тази цел е адаптацията към промените на света и региона, особено след Глобалната финансова криза и световната рецесия през 2008-2009 г.

Светът навлиза в нова фаза на преструктуриране на световната икономика. В този контекст зеленият растеж и устойчивото развитие са цели на всяка държава за постигане на ефективност и качество на икономическите процеси, съобразявайки се с промените в околната среда и изменението на климата. Виетнам търпи определени последствия в резултат на климатичните изменения, свързани с покачване на морското равнище.

Има още