Хиса Ота, киното, японизма и България през ранния ХХ в.

Доц. д-р Андроника Мартонова

Сектор Екранни изкуства, Институт за изследване на изкуствата, БАН

Hisa Ōta, the cinema, the japonism and Bulgaria in early XX century

Assoc. Prof. PhD Andronika Martonova

Screen Arts Department, Institute for Art Studies, Bulgarian Academy of Sciences

Abstract

The text presents a strole to the portrait of fascinated Kabuki actress Hisa Ōta, known by his artistic name Hanako. She has had inspired Europe, Russia and even … Bulgaria. Hanako impresses with his acting talent personalities such as Auguste Rodin, Gordon Craig, Eleonora Duse, Loy Fuller, Vsevolod Meyerhold, Yakov Protazanov, Constantin Stanislavski … Russian cinema scholars still searching for one of the early films of Yakov Protazanov with her participation – „The Love of the Japanese lady“, 1913. The artefact is especially important cause for the first time in Russian cinema participated a foreign actress. But before conquering the early screen Hisa Ōta dominate on theatrical spaces, in well bitten with japonism Europe The text follows with curiosity and Bulgarian attitude from the epoch (early XX century) about Japanese classical theatre and culture.

Keywords :Hisa Ōta /Hanako, Cinema, Europe, Bulgaria, Russia, Japonism, Theatre

Има още

Изтокът гостува на Запада или как България може да привлече китайски туристи

Въведение

Сякаш повече сме свикнали да говорим за Запада като завоевател, откривател и гост на далечни народи, отколкото да приписваме подобни качества на Далечния Изток. Светът обаче се променя и е ред на Изтока да направи своите „завоевания“. „Старият“ запад все повече изостава в съревнованието с „новия“ бързоразвиващ се Изток. Но разликата идва и от другаде – този път завоевателите не са нежелани гости, а напротив – те са тези, които западната част от света очаква с нетърпение.  Китай блести в златни багри и далеч не става въпрос за традиционни цветове. Поднебесната империя произвежда всичко за всеки, инвестира, определя насоки. Някои дори я определят за създателката на Новия световен ред. Ако парафразираме Конфуций – това не е нищо ново, а позабравено старо. Китай през годините не един път е доказвал своята значимост за света, и не един път е определял насоките.

Има още

Ритуали на инициация и външни белези на тайните общества в Китай и България

 

Въвеждащи думи

Скритото, тайното и непознатото винаги привлича вниманието на хората и буди тяхното любопитство. Участието в тайни общества или организации би могло да се определи като вълнуващо, но в най- голяма степен съдбоносно. Станал веднъж член на тайно общество, човек променя живота си. Ежедневието му е символно натоварено и бива диктувано от нормите и законите на това общество. Общество, което играе ролята на малко семейство, в което всеки има определено място, след като е преминал през ритуал на инициация или се готви за такъв. Символите и белезите, които биха могли да се открият при членовете на тайните общества са особено важни. Те са изграждащите елементи от външния облик на последователите.

Има още

Актуални аспекти в развитието на КНДР през призмата на глобалната сигурност (Рискове и отражение върху Република България)

Въведение

Актуалност и важност на проблема

Основните цели на изследването са следните:

  • Преглед на развитието на основните социално-икономически и политически процеси, протичащи в Корейската народно-демократична република в днешно време през призмата на глобалната сигурност;
  • оценка на вероятните рискове в тази област  и отражението им върху  Република България и нейната национална сигурност.

Има още

Пътища за преодоляване на немощта на българската “управленска воля”

This report begins with a swift preview of some of the real problems for the Bulgarian economic development during the last 25 years. The main subject is brought in – ‘the management will’ as a key element for the accomplishment of positive changes. For that purpose in the presentation are being searched solutions for some actual problems in the labor relations in the Bulgarian companies and organizations. Има още

Идеалът за красота. Сравнение между България и Япония. (След Освобождението и Мейджи) 1878-1876

Създадени в различни времена и сред различни народи съществуват редица модели на идеала за красота. Относителността на това понятие е неоспорим факт, също както разбирането, че то е исторически обусловено и зависи изцяло от епохата, която го формира, и в която то се реализира.  Има още

По на изток, по на запад – опознаване и културни специфики на Япония и България

Хората казват, че това , което е далечно и непознато за нас е най – привлекателно и винаги буди интерес. Може би все пак е така! Думите са толкова истински, колкото изобщо може да бъде реалността. В този смисъл бихме могли да направим паралел между Япония и  България. Две страни, напълно различни една от друга във всяко едно отношение – географски, политически, икономически, културно и дори чисто антропологически. Различията, както знаем обаче не са проблем. Има още

НАУЧНИ, КУЛТУРНИ И ДИПЛОМАТИЧЕСКИ ПРИЯТЕЛСКИ БЪЛГАРО-КОРЕЙСКИ ВРЪЗКИ

Dr. Katya Kodzhabasheva
/University of the National and World Economy , Sofia University “ St. Kliment Ohridski“/

The best therapeutic method is the one that helps a particular patient to reach his personal goals in the shortest time possible and with the longest lasting effect. Има още

НАЧАЛО НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ КОНТАКТИ И УСТАНОВЯВАНЕ НА ДИПЛОМАТИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ РЕПУБЛИКА КОРЕЯ И РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Hwan Joung Kang,

Republic of Korea, Ph.D student at “Politology” Department, Faculty of Philosophy,

Saint Kliment Ohridski Sofia University

Abstract:

The purpose of the given paper is to show how the two countries began contacts with each other, what the procedure of understanding among them was, and how the diplomatic relations was established. Има още

Отношенията между България и КНР в контекста на „Перестройката“ в СССР

Evgeniy Kandilarov, PhD

/SofiaUniversity “St. Kliment Ohridski”, IHS BAS/

Abstract:

In his “Memoirs” the former Bulgarian Party and State Leader during the State Socialism Todor Zhivkov claims that at the last stage of his government, during the Soviet “perestroika” of Mikhail Gorbachev turns to the strategic advantages of the Chinese model of reforms conducted by Deng Xiaoping. Zhivkov argues that he was trying to follow China as a more effective and successful model of reforms of thesocialist system and this was the reason for the worsening of the Bulgarian-Soviet relations and finally resulted in the overthrow of Zhivkov by a coup organized and supported by the Soviet Union. On the base of a series of unpublished documents from the Bulgarian State and Diplomatic archives the study tries to answer the questions: was there a real impact of the Deng Xiaoping’s reforms in Bulgaria and do they influenced somehow the decisions and actions of the Bulgarian government in the 80s? Is it true that Bulgaria turns to the Chinese model and the only reason to not continue this trend is the overthrow of Todor Zhivkov? Is it possible the implementation of the Chinese model in Bulgarian realities?

Keywords: Soviet perestroika, Chinese economic reform, Bulgarian-chinese relations, reformation of the socialist economic and political system.

Има още