Японската икономическа дипломация към Бразилия

Боряна Митева, асистент в Катедра по Нова и съвременна история, ИФ, СУ „Св. Климент Охридски”

Japan’s economic diplomacy toward Brazil

Boryana Miteva, PhD, Asisstent professor in the Department of Early modern and Modern history, Faculty of History, Sofia University “St. Kliment Ohridski”

Abstract: Brazil is a country of a great importance for Japan in the region of Latin America. Japan’s priority in Brazil is promoting an economic cooperation. Japan’s economic diplomacy toward Brazil consists of several key elements – expansion of bilateral trade, investment and scientific and technical exchange, signing an Economic Partnership Agreement as part of this process, as well as providing Official development assistance through ODA and JICA. Economic cooperation between Japan and Brazil during the last decade has expanded. Nevertheless, two countries have great potential for the future development. The signing of an EPA will be an important step in this direction.

Key words: Japan-Brazil relations, Japan foreign policy toward Brazil, Japan-Brazil economic cooperation

Въпреки географската и религиозно-културната отдалеченост между Япония и страните от Латинска Америка, взаимни контакти се установяват още през 17 в. в сферата на търговията и емиграцията. Липсата на сериозни противоречия и исторически негативизъм е причината за изграждане на положителен образ на Япония сред латиноамериканските страни, което благоприятства реализирането на японската дипломация в региона.[1] Япония няма амбиции за политическа доминация или намеса във вътрешните дела на латионоамериканските страни и представлява важен търговски партньор и инвеститор, който в перспектива дори може да се превърне в алтернатива на САЩ в икономически аспект.[2] Поради това, въпреки че Япония подпомага политическите реформи и процесите на демократизация в Латинска Америка, японските средства са предимно финансови и основен приоритет за японската дипломация в региона е икономическото сътрудничество.

Бразилия е страна от първостепенна значимост за японската дипломация в Латинска Америка и заема първото място сред желаните дестинации за японските инвеститори. Тя е възприемана като ключов партньор поради значимите ресурси, сериозния брой японски преселници, икономическия потенциал, прогресивното индустриалното развитие, стремежа към внос на технологии.[3] Бразилия също възприема Япония като важен инвеститор, съветник в сферата на управлението, индустрията и на по-сложни индустриални технологии. Освен това сътрудничеството с Япония е елемент на стремежа да се намали традиционната зависимост от САЩ и Западна Европа и да се дизертифицират икономическите партньори.[4] Високият процент японски емигранти в страната също е важен фактор за интензивната японска външна политика, поради което често Япония е обвинявана от останалите латиноамерикански страни в про-бразилски настроения.[5] Приоритизирането на политиката към японските емигранти в Бразилия имат и икономически аспект. Например, според руската изследователка Буркова Япония поставя акцент върху т. нар. ре-емиграция на никкей, която се превръща в цел и политика на японското правителство поради сериозните икономически проблеми, демографска криза и нужда от работна сила в Япония.[6]

Японската икономическа дипломация към Бразилия се състои от няколко най-важни елемента – насърчаване на двустранната търговия, инвестиции и научно-техническо сътрудничество, подписване на Споразумение за икономическо партньорство (СИП) и реализиране на проекти на японската Официална помощ за развитие в Бразилия. Основните организационни структури за осъществяване на търговско-икономическите контакти между Япония и Бразилия са Японско-бразилски съвместен икономически комитет и Съвместен комитет за насърчаване на търговията, инвестициите и индустриалното сътрудничество.[7]

Бразилия винаги е била приоритетна страна за осъществяване на икономическо сътрудничество в Латинска Америка, но през последните години търговските отношения между Япония и Бразилия се разрастват (Таблица 1). За период от десет години японският износ за Бразилия се е увеличил двойно (99% между 2000 г. и 2014 г.) В периода след 2000 г. характерен за двустранния стокообмен е търговският дефицит за Бразилия, но тази тенденция се променя след 2013 г. Въпреки нарастването на търговията делът на Япония в бразилския стокообмен е около 3% (2014 г.), което означава, че съществува сериозен потенциал за развитие на търговско-икономическото сътрудничество между двете страни. [8]

Таблица 1 – Търговията на Япония с Бразилия (в млрд. йени)[9]

година износ внос
2000 272 323
2005 299 488
2010 543 859
2014 500 1024

 

Специфично за японския внос от Бразилия е концентрацията на конкретни продукти, които представляват обект на търговията като минерали, хранителни и горски продукти. Япония внася от Бразилия месо, кафе, портокалов сок, соя, царевица. Японският износ за Бразилия се състои предимно от машини електрически машини, оборудване, автомобилни продукти, стоманени и железни елементи, кораби. Основните конкуренти на японските стоки в Бразилия са КНР, Република Корея (авточасти и електроника), Германия (авточасти), а от латиноамериканските страни – Аржентина и Мексико.[10] Въпреки конкуренцията за японско-бразилската търговия е характерна е взаимодопълняемостта, което предполага сериозен потенциал за развитие.[11]

Бразилия е сред първите десет дестинации, приоритетни за японски инвестиции като над 450 японски компании оперират на територията на страната. Япония заема шесто място сред инвеститорите в Бразилия по отношение на стоковия пазар и пето място по отношение на услугите. Японските инвестиции са насочени предимно в сферата на производствата и в по-малка степен на услугите. При срещата им през 2014 г. Дилма Русеф и Шиндзо Абе определят като изключително потенциални сфери за задълбочаване на бизнес сътрудничеството между двете страни корабостроене, логистика, инфраструктура, енергетика и иновации. [12] Най-големите японски компании, които инвестират в Бразилия са Хонда Мотор Ко, Мицубиши моторс, Нисан Мотор Ко, Тойота, Ниппон Стийл, Сумитомо Метал Индъстрис, Кобе Стийл, Нишин Стийл, Иточу, Токио Марин.[13]

През последните няколко години изключително актуална и приоритетна сфера от взаимен японско-бразилски интерес е подписването на Споразумение за икономическо партньорство, което да задълбочи и реализира потенциала на двустранното сътрудничество. СИП трябва да либерализира двустранната търговия, да премахне бариерите пред инвестициите и да създаде благоприятна бизнес среда. Предвижда се СИП между Япония и Бразилия да включва намаляване на вносните мита до 90% за срок от 10 години и пълно елиминиране на квотите като не трябва да се изключват дори стоки, които са приоритетни и са предмет на протекционизъм. Ако съществуват стоки, които са проблематични за двете страни, се предвижда удължаване периода на намаляване на тарифите. Япония е особено заинтересована от намаляване митата на автомобили, авточасти, стомана, машини, електроника, химически продукти, строителни материали и оборудване. За Бразилия такива стоки са месо, царевица, определени плодове, захар, соево олио, дървен материал, кожи, обувки и текстил. Премахването на бариерите пред двустранния стокообмен е особено важно в сферата на разработване природни суровини и развитието на енергийни източници. Предвижда се споразумението да урежда прости, гъвкави и прозрачни административни и митнически процедури при организиране на двустранната търговия, да предвижда санитарни мерки, регулации и стандарти за качеството на стоките, облекчаване и улесняване на процедурите по издаване на визи, както и на инвестициите и технологичния трансфер като задължително условие е опазване на интелектуалната собственост. Преговаря се и по създаване на Съвместен борд от представители на двете правителства и бизнеса, който да наблюдава реализиране на СИП. [14]

Еден от елементите на японската икономическа дипломация в Бразилия включва и предоставянето на ОДА и техническо сътрудничество чрез ДЖАЙКА. Последните публикувани данни за японската официална помощ за развитие към Бразилия включват периода между 2010 г. и 2014 г. Япония предоставя два заема, грантове и техническа помощ на Бразилия (Таблица 2).

Таблица 2 – Японска ОДА за Бразилия за периода 2010-2014 г. (в 100 млн. йени)[15]

период заем грантове техническо

сътрудничество

2010-2014 г. 4163,59 37,86 1,196,53

 

Япония приема стотици бразилски граждани за обучение или курсове за повишаване на квалификацията по линия на ДЖАЙКА. Освен това двете страни осъществяват специфичен вид сътрудничество в португалско-говорящите страни в Африка – т. нар. триъгълно сътрудничество. Двете страни организират и участват в различни програми, целящи подпомагане развитието на селското стопанство, качеството на живот, човешките ресурси и регионалното развитие.[16]

Японско-бразилско научно-техническо сътрудничество се осъществява в сферата на телекомуникациите, предотвратяване риска от бедствия, биотехнологии, селско стопанство, биомедицина и здравеопазване, океанография и морски науки космически технологии, информационни и комуникационни технологии, ядрена енергетика. Подписани са меморандуми за сътрудничество между Министерство на науката, технологиите и иновациите на Бразилия и Министерство на образованието, културата, спорта, науката и технологиите на Япония между Японската агенция за морско-геоложки науки и технологии и редица бразилски правителствени и изследователски институти, между Японското общество за насърчаване на науката и Изследователската фондация на Сао Паоло.[17]

В заключение може да се каже, че Бразилия е една от приоритетните страни за Япония в региона на Латинска Америка. Приоритетно за външната политика на Япония към Бразилия е насърчаване на икономическото сътрудничество. Японската икономическа дипломация се състои от няколко основни елемента – разрастване на двустранната търговия, инвестициите и научно-техническия обмен и подписване на Споразумение за икономическо партньорство като част от този процес, както и предоставяне на Официална помощ за развитие по линия на ОДА и ДЖАЙКА. Въпреки че през последните години икономическото сътрудничество на Япония с Бразилия се разширява и задълбочава, двете страни имат сериозен потенциал за развитие, а евентуалното подписване на СИП ще представлява важна стъпка в тази посока.

Използвана литература

  1. Буркова, М. Япония и Бразилия: Грани сотрудничество. – В: Япония. Ежегодник, № 37, 2008, с. 80-85.
  2. Bruce, David. Brazil plays the Japan card. – In: Third World Quarterly, Vol. 5, No 4 (Oct., 1983), pp. 848-860.
  3. Horisaka, Kotaro. Japan’s Image in Latin America and the Future of Japanese-Latin Amercan Relations. – Sophia University Repository for Academic Resources, http://www.sophia.ac.jp.
  4. Japan-Brazil: Roadmap for an Economic Partnership Agreement. Joint Report by the Brazilian National Confederation of Industry – NCI and the Japan Bussiness Federation – Keidanren. https://www.keidanren.or.jp/en/policy/2015/074.pdf
  5. Joint Statement of the Official Working Visit of Prime Minister Shindzo Abe to Brazil and on the Establishment of the Strategic and Global Partnership between Japan and Brazil, August 2014, Ministry of Foreign Affairs of Japan, ODA, Brazil. http://www.mofa.go.jp/policy/oda/page_000013.html
  6. Maeyama, Takashi. Ethnicity, secret societies and Associations: The Japanese in Brazil. – In: Comparative Studies in Society and History, Vol. 21, No 4 (Oct. 1979), pp. 589-610.
  7. Ministry of Foreign Affairs of Japan, ODA, Jaoan’s ODA DATA by Country, Latin America and the Caribbean, Brazil. http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/files/000142679.pdf
  8. Olsen, Edward. Japan and Latin America. – In: Asian Affairs, Vol. 7, No 2 (Nov. – Dec., 1979), pp. 117-128.
  9. Statistics Bureau, Ministry of Internal Affairs and Communications of Japan, Japan Statistical Yearbook for 2009 and 2016, Exports by principal country destination; Imports by principal country of origin. http://www.stat.go.jp/english/data/nenkan/65nenkan/1431-06.htm
  10. Uehara, Alexandre., Guilherme Casaroes. Brazil, East Asia and the Shaping of World Politics. – In: Perceptions, Spring 2013, Vol. XVIII, Number 1, pp. 75-100.

[1]Според проучване на японския изследовател Хорисака Япония е възприемана като икономически силна и демократична страна с високо ниво на образование, наука и развитие на технологиите. голяма част от анкетираните отговарят, че купуват японски стоки, ядат японска храна, гледат японски филми и имат приятели – японци. По отношение на японските икономически инициативи в региона анкетираните в по-голямата си част отговарят, че те са благоприятни за региона, но политическите и икономическите връзки се оценяват като слаби. Horisaka, Kotaro. Japan’s Image in Latin America and the Future of Japanese-Latin Amercan Relations. – Sophia University Repository for Academic Resources, http://www.sophia.ac.jp.

[2]Olsen, Edward. Japan and Latin America. – In: Asian Affairs, Vol. 7, No 2 (Nov. – Dec., 1979), p. 118.

[3]Bruce, David. Brazil plays the Japan card. – In: Third World Quarterly, Vol. 5, No 4 (Oct., 1983), pp. 848-860.

[4]Ibid.

[5]Olsen, pp. 125-126; Reichl, Christopher. Stages in the Historical Process of Ethnicity: The Japanese in Brazil, 1908-1988. – In: Ethnohistory, Vol. 42, No 1 (Winter 1995), pp. 31-62; Maeyama, Takashi. Ethnicity, secret societies and Associations: The Japanese in Brazil. – In: Comparative Studies in Society and History, Vol. 21, No 4 (Oct. 1979), pp. 589-610.

[6] Буркова, М. Япония и Бразилия: Грани сотрудничество. – В: Япония. Ежегодник, № 37, 2008, с. 81.

[7]Joint Statement of the Official Working Visit of Prime Minister Shindzo Abe to Brazil and on the Establishment of the Strategic and Global Partnership between Japan and Brazil, August 2014, Ministry of Foreign Affairs of Japan, ODA, Brazil. http://www.mofa.go.jp/policy/oda/page_000013.html

[8]Japan-Brazil: Roadmap for an Economic Partnership Agreement. Joint Report by the Brazilian National Confederation of Industry – NCI and the Japan Bussiness Federation – Keidanren. https://www.keidanren.or.jp/en/policy/2015/074.pdf

[9] Statistics Bureau, Ministry of Internal Affairs and Communications of Japan, Japan Statistical Yearbook for 2009 and 2016, Exports by principal country destination; Imports by principal country of origin. http://www.stat.go.jp/english/data/nenkan/65nenkan/1431-06.htm

[10]Japan-Brazil: Roadmap.

[11]Ibid.

[12]Joint Statement of the Official Working Visit of Prime Minister Shindzo Abe to Brazil.

[13]Uehara, Alexandre., Guilherme Casaroes. Brazil, East Asia and the Shaping of World Politics. – In: Perceptions, Spring 2013, Vol. XVIII, Number 1, pp. 82-83.

[14]Japan-Brazil: Roadmap.

[15]Ministry of Foreign Affairs of Japan, ODA, Jaoan’s ODA DATA by Country, Latin America and the Caribbean, Brazil. http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/files/000142679.pdf

[16]Joint Statement of the Official Working Visit of Prime Minister Shindzo Abe to Brazil.

[17]Ibid.