Споразумението за свободна търговия между Европейския съюз и Виетнам – възможности и перспективи за България

Гл. ас. д-р Едуард Маринов, Институт за икономически изследвания при БАН

The EU-Vietnam Free Trade Agreement – Opportunities and Prospects for Bulgaria

Assistant Professor Eduard Marinov, PhD, Economic Research Institute at BAS

Abstract

The paper firstly discusses the development of the institutional framework of trade relations between the EU and Vietnam. It then presents briefly the main features of the EU-Vietnam FTA. Finally some conclusions are drawn on the opportunities and prospects which the Agreement presents to Bulgaria.

Keywords:

EVFTA, EU trade policy, Bulgaria-Vietnam bilateral trade, Bulgaria-ASEAN relations

Въведение

Двустранните и многостранните споразумения за свободна търговия придобиват все по-широко разпространение през последните десетилетия, като включват в себе си наред с въпросите, свързани с либерализирането на търговията, мерки за стимулиране на инвестициите, технологичен трансфер, сътрудничество и облекчаване на митническите процедури, както и много разпоредби в нови за търговските споразумения области като пазара на труда и околната среда.

За развиващите се държави присъединяването към зона за свободна търговия е начин за насърчаване на износа, но заедно с това създава натиск за съответната държава да повиши ефективността на производството, да насърчи конкуренцията, да развива иновативни дейности, да усъвършенства правната си система, така че да достигне признатите международни стандарти. Наред с това, преференциалните търговски споразумения, и по-специално зоните за свободна търговия подпомагат развиващите се страни за укрепване на отношенията им с политическите и икономическите им партньори, особено когато това са големи икономики.

От гледна точка на развитите държави такъв тип търговски споразумения се разглеждат като възможност за достъп до нови пазари, увеличаване на обемите и стойността на търговските потоци, особено в моменти на икономическа рецесия и забавяне на растежа, както и като средство за насърчаване на икономическото развитие, укрепването на демократичните ценности и интеграцията на техните развиващи се партньори в глобалната икономика.

„През последните години се наблюдава тенденция българският износ да разширява стойностите си към партньорите с висок дял за сметка на намаление на износа към страните с по-малко присъствие. Концентрирането на външната търговия с една страна или с икономическа общност, какъвто е случая с Европейския съюз (ЕС), предопределя зависимост на българската икономика от икономическата конюнктура на страните-партньори, което крие висок риск от бързо пренасяне на световните икономически тенденции в нашата страна.“[1] От тази гледна точка новите търговски споразумения на ЕС, и по-конкретно подписаното през декември 2015 г. Споразумение за свободна търговия между ЕС и Виетнам (EVFTA) могат да се разглеждат като потенциална възможност за подпомагане на растежа и стабилността на икономиката на България в средносрочна и дългосрочна перспектива.

В доклада на първо място е разгледано развитието на институционалната рамка на търговията между ЕС и Виетнам, след което са представени накратко основните характеристики на Споразумението за свободна търговия (ССТ) между ЕС и Виетнам, а накрая са направени някои заключения относно възможностите и перспективите, които Споразумението представя пред България.

Развитие на институционалната рамка на търговията между ЕС и Виетнам

В последните години Виетнам преговаря за сключването на няколко двустранни и многостранни споразумения за свободна търговия – Транстихоокеанското партньорство (ТРР), Споразумението за свободна търговия с ЕС, Регионалното икономическо партньорство (RCEP), Споразумението за свободна търговия с Южна Корея, Споразумението за митнически съюз с Русия, Беларус и Казахстан (VCUFTA) и др. Обхватът на тези споразумения за свободна търговия, наред с търговията със стоки и услуги, включва и някои нови проблеми като правото на интелектуална собственост, обществените поръчки, устойчивото развитие и т.н. (). От гледна точка на това, че Асоциацията на страните Югоизточна Азия (АСЕАН), на която Виетнам е член, като цяло все още няма споразумение за свободна търговия с ЕС, Виетнам започва преговори за сключване на такова споразумение самостоятелно.[2]

През 1995 г. Виетнам и ЕС подписват рамково споразумение за икономическо сътрудничество. През 2010 г. двете страни приключват преговорите и подписват Споразумение за партньорство и сътрудничество (PCA).

Потенциалът за увеличаване на обемите и стойността на търговските потоци се засилва по линия на споразуменията в рамките на Общата търговска политика на ЕС. Към настоящия момент Виетнам се ползва от преференциален достъп до пазара на ЕС в рамките на Общата система за търговски преференции, която Съюзът предоставя като възможност на развиващите си партньори. Недостатъците на този режим могат да бъдат обобщени в две основни точки – от една страна достъпът на Виетнам до пазара на ЕС е ограничен само до продукти, определяни едностранно от ЕС, а от друга, ЕС няма реципрочен преференциален достъп до пазара на Виетнам.[3]

Споразумението за свободна търговия между ЕС и Виетнам е договорено и подписано през декември 2015 г., а на 1 февруари 2016 г. след официалното приключване на преговорите, започнали през 2012 г., е публикуван пълният му текст. Предстои превод на виетнамски и на официалните езици на ЕС, след което Комисията ще го предложи за ратификация в Съвета и Европейския парламент.

Споразумението може да се разглежда като задълбочаване на активната търговска политика и на двете страни, както и като важна стъпка в заявения от ЕС стратегически приоритет за либерализиране на търговията с помощта на споразумение за свободна търговия с един от най-важните стратегически търговски партньори – АСЕАН. EVFTA е продължение и задълбочаване на стратегическото партньорство във външноикономическите отношения, започнало с подписването през 2012 г. на PCA, както и на налагането на новата търговска стратегия на ЕС „Търговия за всички“.[4]

„Споразумението за свободна търговия между ЕС и Виетнам ще допринесе за укрепване на нашите икономики и общества чрез подобряване на достъпа до пазарите на другата страна. Освен това то ще предизвика нова вълна от висококачествени инвестиции и в двете посоки и ще подкрепи прехода на Виетнам към по-конкурентоспособна, интелигентна и екологична икономика. Виетнам е пазар с голям потенциал. Със своите 93 милиона души, нарастваща покупателна способност и млада и динамична работна сила страната предлага все по-големи възможности за износ от секторите на селското стопанство, промишлеността и услугите в ЕС. Освен това споразумението е важна част от търговските отношения между ЕС и АСЕАН като цяло и допринася за постигането на крайната цел — междурегионално споразумение за свободна търговия между ЕС и АСЕАН“.[5]

Обща характеристика на споразумението за свободна търговия[6]

Една от основните цели на всяко ССТ е подобряването на достъпа до пазарите. EVFTA предвижда пълното премахване на почти всички тарифни пречки пред търговията, освен няколко тарифни линии, които са обект на безмитни квоти.[7] Още от деня на влизане в сила на ССТ е предвидено 65% от износа на ЕС да е освободен от мита, а експортът на останалите продукти ще бъде либерализиран в рамките на 10-годишен период. ЕС освобождава от мито 71% от вноса от Виетнам с влизане в сила на Споразумението, а 99% от импорта ще влиза свободно в ЕС след 7 години. Преходният период за някои стоки е предвиден, за да могат националните производители да се адаптират към условията на свободна търговия. Ползите за потребителите и в двете страни-партньори идват от по-ниските цени, а за износителите – от засилената конкуренция и по-големия пазар.

Наред с митническата либерализация в  EVFTA е предвидена забрана за дискриминация между вносните и националните стоки и по отношение на националното данъчно облагане, както и (в съответствие с правилата на СТО) за лицензиране на вноса и доброволни ограничения на износа. В текста на ССТ е включен съвсем кратък списък със стоки, за които Виетнам има право да ограничава вноса, напр. МПС с десен волан, употребявани потребителски стоки – дрехи, обувки, дребна електроника, мебели и МПС над 5 г.

Основните мерки за опростяване на митническите и търговските процедури в ССТ имат за цел премахването на нетарифните ограничения пред търговията, като улесняват законната търговия, без да затрудняват ефективността на митническия контрол.

Правилата за произход в EVFTA следват подхода на Общата система за търговски преференции на ЕС и тези в ССТ със Сингапур, като отчитат някои особени характеристики на страните, напр. при продукти, съдържащи захар и мляко, стомана, електроуреди и др. ССТ съдържа и мерки за премахване на техническите изисквания (за обозначения и сигурност), които са по-задълбочени от изискванията на СТО, като възможности за дискриминация на стоките.

Предвидена е либерализация и на търговията с услуги (бизнес, екологични, пощенски и куриерски, банкови, застрахователни услуги, морски транспорт) и електронни услуги. Споразумението съдържа и множество мерки, свързани с други възможни пречки пред търговията със стоки и услуги – санитарни и фитосанитарни мерки, географски означения, защита на интелектуалната собственост, обществени поръчки, публични предприятия и държавни помощи.

По отношение на инвестициите, при влизане в сила на EVFTA, Споразумението ще замени 21 двустранни споразумения за инвестиции между Виетнам и страни-членки на ЕС. Предвиден е нов подход, който гарантира високо ниво на защита на инвеститорите, в т.ч. и чрез модерен механизъм за разрешаване на спорове, който комбинира в себе си защитата на инвеститорите с правото на всяка от страните да регулира собствената си политика.

Заключение: възможности за България

Споразумението предвижда почти пълно либерализиране на търговията, включващо премахване на 99.9% от митата за период от 7 години от страна на ЕС и 10 г. от страна на Виетнам, намаляване на нетарифните ограничения пред търговията, установяване на правилата за произход, както и множество други, свързани с търговията въпроси – обществени поръчки, конкуренция, услуги, инвестиции.

От гледна точка на търговията със стоки между България и Виетнам Споразумението разширява и задълбочава потенциала за развитие на външнотърговските отношения, налагайки реципрочност при либерализирането на търговията със стоки и услуги, което разкрива сериозни възможности за заемане на конкурентни ниши както за българските износители, така и за вносителите от Виетнам.  Споразумението открива потенциал от гледна точка на търговията на някои продукти, които традиционно са част от българския износ за Виетнам – фармацевтичните продукти (50% от тях ще се ползват с безмитен достъп до пазара на Виетнам от момента на влизане в сила на EVFTA, а останалите – след 7 години), машини и оборудване (почти пълна либерализация при влизане в сила на EVFTA), текстил (пълна либерализация при влизане в сила на EVFTA) и пресни и преработени хранителни стоки.

От друга страна, заложеният в Споразумението график за премахване на митата, ясните правила за произход и географски означения и предвиденото намаляване на митническите, техническите, санитарните и фитосанитарните бариери в комбинация с ръста на търговските потоци и разширяването на обхвата на стоковата структура на двустранната търговия, открива възможности пред България да се превърне във вход към ЕС за виетнамските износители. Тук трябва да се отбележи, че за съжаление сред договорените близо 140 географски означения от ЕС няма нито едно, подадено от България.

По отношение на инвестициите уеднаквяването на правилата за участие в обществени поръчки, ясното дефиниране на условията за електронна търговия и въвеждането на ефективна система за решаване на спорове биха могли да бъдат разглеждани като мерки, даващи възможност за сериозното навлизане както на български инвеститори на виетнамския пазар, така и на виетнамски инвестиции в България. В това отношение трябва да се отбележат областите на земеделието и хранителните технологии, в които има сериозни възможности за привличане на инвестиции от Виетнам. [8]

EVFTA може да се разглежда като сериозна стъпка в посока на създаването на по-свободна среда за бизнес и инвестиции, която открива сериозни перспективи за задълбочаване на външноикономическите отношения между Виетнам и ЕС и по-конкретно на двустранните отношения между Виетнам и България. Наред с това, с влизане в сила на Споразумението, Виетнам може да се превърне във врата за България към огромния пазар на АСЕАН.

Използвани източници

  1. Европейска комисия. 2015. Изявление за медиите на председателя на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер, председателя на Европейския съвет Доналд Туск и министър-председателя на Виетнам Нгуен Тан Дунг, 2 декември 2015 г.
  2. Институт за икономически изследвания при БАН (ИИИ). 2016. Годишен доклад 2016. Икономическо развитие и политики в България: Оценки и очаквания. Горекс Прес, София, ISBN 978-954-616-260-1.
  3. Чан Нгок Ан. 2016. Основни черти на Споразумението за свободна търговия между Виетнам и ЕС. – Доклад изнесен на Виетнамско-българската бизнес-дискусия „Споразумението за свободна търговия между Виетнам и ЕС: възможности и предизвикателства“, проведена в гр. Софияна 29.11.2016 г.
  4. Delegation of the EU to Vietnam. 2016. Guide to the European Union Vietnam Free Trade Agreement, available at http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2016/june/tradoc_154622.pdf
  5. European Commission. 2016. EU-Vietnam Free Trade Agreement: Agreed text as of January 2016, available at http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1437
  6. Nguyen, B. D. 2016. Vietnam-EU Free Trade Agreement: Impact and Policy Implications for Vietnam. – WTI Working paper No 07/2016, available at http://www.wti.org/media/filer_public/ad/81/ad812dd7-54e1-4a02-93d0-e0e1fdbec68d/working_paper_no_7_2016_duong.pdf
  7. Nguyen, T. H. and Nguyen, Q. H. 2015. The Impact of Free Trade Agreement on Trade Flow of Goods in Vietnam, available at http://veam.org/wp-content/uploads/2016/08/2015_26_NguyenQuangHuy_The_Impact_of_FTA_on_Trade_Flow_of_Goods_in_Vietnam.pdf
  8. Wnukowski, D. 2015. EU-Vietnam Free Trade Agreement: Opportunities and Challenges for European Businesses. – PISM Bulletin No 5, 15 January 2015, available at https://www.files.ethz.ch/isn/187344/Bulletin%20PISM%20no%205%20(737)%2015%20January%202015.pdf

[1] ИИИ, 2016, с. 41

[2] Nguyen, 2016, p. 2-3.

[3] Wnukowski, 2015

[4] Delegation of the EU to Vietnam, 2016, р. 23.

[5] Европейска комисия, 2016, с.1

[6] Тази част от изложението е съставена на базата на договорения текст на EVFTA – European Commission, 2016.

[7] Delegation of the EU to Vietnam, 2016, р. 24.

[8] Чан Нгок Ан, 2016