Лицензионен режим на внос на ориз в Република България – правни регламенти

доц.д-р Гена Велковска – Тракийски университет, Стопански факултет – гр.Стара Загора

Юрисконсулт Валери Велковски – Министерство на земеделието и храните – гр.София

Licensing regime for imports of rice in Bulgaria – legal regulations

Assoc  Prof. Dr. Gena Velkovska – Trakya University, Faculty of Economics – Stara Zagoracity

Legal adviser Valerie Velkovski – Ministry of Agriculture and Food – Sofiacity 

Abstract

Legal regulation of imports of agricultural and processedAgricultural products includes two main areas:

a / licenses and certificates for the exercise of this activity;
b / exercise control over the execution received licenses and certificates.

Аctivities import licensing and import controls are linked to the implementation of the regulations of the European Union (EU) governing the Common agricultural policy of the EU on imports and exports of agricultural and processed agricultural products.

An essential element of the contested regulation is to maintain a special register of importers of agricultural products including rice.
Obtaining licenses and certificates for imports of agricultural products, including rice is also linked to the performance of another legal condition:
- Providing collateral.

Before or at the time of application for participation in the distribution of quotas and tenders for the import of agricultural products from third countries, as well as the obligation to imports of agricultural products from third countries under licenses importers submit to the Ministry of Agriculture and Forestry (MAF ) original documents incorporated guarantee matching the collateral under this Regulation.

Keywords:rice,import, license, certificate, security, warranty, Asian countries, ordinance

Въведение

Вносът на земеделски продукти, в това число и на ориз в качеството му на зърнена култура, е лицензирана дейност, попадаща в правните норми на две наредби.

Това са:

- Наредба за условията и реда за издаване на лицензии и сертификати при внос и износ на земеделски и преработени земеделски продукти и контрола върху вноса и износа на земеделски и преработени земеделски продукти, приета с ПМС № 307 от 21.12.2013 г., в сила от 07.01.2014 г.обн. ДВ. бр.2 от 7 януари 2014г[1].

- Наредба  № 15 от  1 октомври 2012г. за реда за предоставяне на обезпечения за издаване на лицензии за внос и износ, сертификати за предварително фиксиране и  удостоверения за възстановяване за селскостопански продукти от или за трети страни, издадена от Министерството на земеделието и храните обн. ДВ. бр.78 от 12 октомври 2012г[2].

Внос на ориз (Код по КН 1006) в България през периода 2010 – 2015 г.

Източник: НСИ

  2010 2011 2012 2013 2014 2015
тона лева тона лева тона лева тона лева тона лева тона лева
ОБЩО, в т. ч. от: 22 560,2 19 830 533 25 062,4 26 556 385 18 524,0 19 628 186 30 317,3 24 753 900 45 531,3 40 246 149 40 885,0 35 894 522
Гърция 4 378,4 3 830 174 7 313,6 7 774 701 4 676,9 4 898 189 7 227,9 4 761 471 12 352,4 9 125 095 11 234,5 8 973 000
Мианмар - - - - - - 50,0 39 655 4 775,0 3 815 985 11 152,0 9 536 937
Камбоджа - - 4 264,0 3 301 466 440,0 401 993 4 070,0 2 701 135 1 540,0 1 075 038 5 067,0 4 137 498
Индия - - 45,9 42 033 1 726,8 1 415 162 1 710,1 1 262 298 3 549,0 2 504 403 3 842,0 2 896 256
Турция 33,4 40 094 292,9 174 260 1 656,0 963 700 1 996,0 1 094 157 399,8 243 890 2 416,5 1 491 930
Португалия - - - - - - - - - - 2 054,5 2 498 836
Италия 1 660,3 2 021 925 2 445,3 3 166 614 1 121,2 1 726 288 2 317,3 2 882 614 3 666,1 4 761 793 1 620,0 2 471 526
Испания 1 047,0 925 166 4 682,5 5 574 062 4 982,3 4 811 320 8 172,1 7 752 687 14 853,7 14 282 944 1 216,2 1 311 923
Румъния 5 526,8 5 358 129 2 725,6 3 772 132 2 793,1 4 159 858 1 171,5 854 313 980,3 1 135 318 733,7 827 612
Египет 4 976,0 3 930 437 150,0 70 127 50,0 53 639 1 764,0 1 612 220 1 557,5 971 592 600,6 364 566
Виетнам 618,5 442 158 176,2 142 596 67,0 79 560 537,5 404 338 687,0 595 021 326,9 241 525
Австрия 0,3 1 155 39,3 177 155 50,9 215 101 87,3 224 093 87,8 227 028 141,7 372 949
Македония 690,0 291 232 1 841,9 1 095 585 684,2 391 364 907,0 470 886 254,0 154 738 115,0 70 350
Пакистан 1 192,1 615 363 540,5 442 993 67,8 55 623 85,1 165 402 608,3 786 529 99,9 103 128
Китай 1 703,4 709 350 - - 0,3 296 - - - - - -
Други 734,0 1 665 350 544,7 822 661 207,5 456 093 221,5 528 631 220,4 566 775 264,5 596 486

По данни на Националния статистически институт на Република България[3], както е видно от приложената таблица, за периода 2010г.- 2015г., вносът на ориз възлиза на 182 880.2 тона или за този период в остойностено изражение, у нас е внесен ориз за 166 909 675 лева.

Вносителките на ориз азиатски държави са 6 (шест ):

-          Мианмар;

-          Камбоджа;

-          Индия;

-          Виетнам;

-          Пакистан;

-          Китай.

За посочения период тези азиатски държави са внесли 84 984.03 тона ориз, което количество в остойностено изражение възлиза на 37 911 741 лева.

При тези количества ориз  – внос от азиатските държави, техният дял представлява 46.47% от общо внесеното количество ориз у нас за разглеждания период.

В стойностно изражение делът на азиатските държави е 22.72%.

Във връзка с казаното дотук,предмет на разглеждане в доклада,е правното регламентиране на вноса на земеделски продукти,в т.ч на ориз у нас.

Обект на разглеждане е действащия към момента пакет от наредби за лицензирания внос на земеделски продукти,в т.ч на ориз,и на обезпечеността на лицензиите за внос със съответните гаранции.

  1. Правни норми, регламентиращи вноса на земеделски продукти,в т.ч на ориз в Република България.

Правното регламентиране на вноса на земеделски и преработени

земеделски продукти включва две основни направления:

а/ издаване на лицензии и сертификати за упражняване на тази дейност;

б/ упражняване на контрол върху изпълнение на полученителицензии и сертификати.

Както е посочено в текста на чл.1, ал.2 от Наредбата за условията и реда за издаване на лицензии и сертификати при внос и износ на земеделски и преработени земеделски продукти и контрола върху вноса и износа на земеделски и преработени земеделски продукти, дейностите по лицензиране на вноса и контрола върху вноса, са свързани с прилагане на регламентите на Европейския съюз (ЕС), уреждащи Общата селскостопанска политика на ЕС, относно вноса и износа на земеделски и преработени земеделски продукти.

Съществен елемент от разглежданата правна регламентация, е поддържането на специален регистър на вносителите на земеделски продукти в това число на ориз.

Съгласно текста на чл.2 от посочената наредба,  вносителите на земеделски продукти, за които се изисква лицензия за внос, се вписват в регистър, който се поддържа от компетентното звено в Министерството на земеделието и храните.

Регистърът се води като електронна база данни.

Вписаните вносители на земеделски продукти получават регистрационен номер.

Кои са правните основания за вписване в регистъра на вносителите на земеделски продукти в това число на ориз?

Според текста на чл. 3 от Наредбата – предмет на разглеждане,  вносителите на земеделски продукти се вписват в регистъра преди или при първото подаване на заявление за издаване на лицензия за внос на земеделски продукти.

За вписване в регистъра се изисква прилагането на следните документи:

-  заявление за регистрация по установен образец;

-  документ за актуална регистрация по националното законодателство, издаден от компетентен орган на съответната държава за дружествата, регистрирани в друга държава – членка на ЕС;

-  нотариално заверено пълномощно, когато заявлението се подава чрез прокурист, търговски пълномощник или друг търговски представител, или упълномощено лице.

Всички документи се представят на български език, а  в случаите, когато оригиналният документ е изготвен на чужд език, той трябва да бъде придружен с превод на български език, извършен от заклет преводач, а когато документът е официален по смисъла на Гражданския процесуален кодекс – да бъде легализиран или с апостил.

Съгласно текста на чл.4 от Наредбата, Министърът на земеделието и храните или овластено от него длъжностно лице вписва заявителя  в регистъра и му издава регистрационен номер.

Вписаните вносители са длъжни да уведомяват Министерството на

земеделието и храните за настъпилите промени в обстоятелствата на база на които са вписани в регистъра,  в 7-дневен срок от настъпването им, като представят заявление за промяна на декларираните данни по установен образец и копие на документите, удостоверяващи промяната в обстоятелствата.

Каква е правно разписаната технология за лицензиране на вносител на земеделски продукти, в това число и на ориз?

Процедурата стартира с подаване на заявление.

Съгласно текста на чл.8 от Наредбата, заявление за издаване на лицензия за внос на земеделски продукти се подава в Министерството на земеделието и храните лично от регистриран вносител или от едно от следните лица:

-  прокурист;

-  търговски пълномощник или друг търговски представител;

-  упълномощено лице с нотариално заверено пълномощно.

В текста на чл.9 от Наредбата е заложена една правна специфика, свързана с регламент на Европейския съюз за предварително предоставяне право на внос.

Съгласно текста на чл.10 от Наредбата, Министърът на земеделието и храните или упълномощено от него длъжностно лице предоставя на вносителите право на внос на земеделски и преработени земеделски продукти, когато с регламент на ЕС се предвижда предварително предоставяне право на внос.

В такива случаи се прилагат регламентите отразени в текста на чл.11 от Наредбата.

Съгласно текста на чл.11 от Наредбата, когато регламент на ЕС изисква представянето на специфични документи, необходими за издаване на лицензия или сертификат за внос, които следва да се определят от компетентните национални органи, тези документи се определят със заповед на министъра на земеделието и храните – в случаите на внос на земеделски продукти.

Съществена особеност е, че заповедите  на министъра на земеделието и храните се обнародват в „Държавен вестник“.

Как е регламентиран контролът върху изпълнението на лицензиите и сертификатите за внос на земеделски и преработени земеделски продукти, в това число на ориз?

Според текста на чл.14, ал.1 от Наредбата, контролът на изпълнението на лицензиите за внос на земеделски продукти се осъществява от компетентното звено съгласно Устройствения правилник на Министерството на земеделието и храните, приет с Постановление № 188 на Министерския съвет от 2013 г. (обн.,ДВ, бр. 77 от 2013 г.; изм. и доп., бр. 91 от 2013 г.).

  1. Правни регламенти в предоставянето на обезпечения за получаване на лицензии и сертификати за внос на земеделска продукция,  в това число на ориз.

Получаването на лицензии и сертификати за внос на земеделска продукция,  в това число на ориз, е свързано също така с изпълнението на още едно правно условие:

-          Предоставяне на обезпечения.

Предоставянето на обезпечения е предмет на регламентиране в друга конкретна Наредба, а именно посочената по-горе Наредба  № 15 от  1 октомври 2012г. за реда за предоставяне на обезпечения за издаване на лицензии за внос и износ, сертификати за предварително фиксиране и  удостоверения за възстановяване за селскостопански продукти от или за трети страни, издадена от Министерството на земеделието и храните обн. ДВ. бр.78 от 12 октомври 2012г.

Според текста на чл.2 от тази Наредба,  преди или по време на кандидатстване за участие в разпределението на тарифни квоти и търгове за внос на земеделски продукти от трети страни, както и за изпълнение на задължението за внос на земеделски продукти от трети страни по лицензии вносителите представят в Министерството на земеделието и храните (МЗХ) оригинални документи за учредена гаранция, съответстваща по размер на обезпечението по конкретния регламент.

Какви видове гаранции се изискват според Наредбата?

Според текста на чл.4 от Наредбата, допустимите гаранции се предоставят чрез:

-  откриване на паричен депозит;

-  гаранция, издадена от кредитна или финансова институция, лицензирана или регистрирана от Българската народна банка (БНБ) за извършване на гаранционни сделки съгласно разпоредбите на Закона за кредитните институции.

Гаранциите са определени в съответствие с Регламент за изпълнение

(ЕС) № 282/2012.

Не се допуска предоставянето на друг вид обезпечение освен посочените в определения Регламент.

Редът за предоставяне на обезпечение е подробно регламентиран в глава трета  от Наредбата.

Паричната гаранция за изпълнение на задължението по лицензия за внос на земеделски продукти се внася по нарочна банкова сметка в полза на Министерството на земеделието и храните.

Сметката за внасяне на паричен депозит се посочва от министъра на

земеделието и храните и публично се обявява на интернет страницата на

Министерството на земеделието и храните.

Гаранцията се учредява при спазване на всички от посочените по-долу условия:

- гаранция, издадена от кредитна или финансова институция, лицензирана илирегистрирана от Българската народна банка за извършване на гаранционни сделки съгласно разпоредбите на Закона за кредитните институции;

-  размерът на сумата по нея съответства или надвишава дължимото обезпечение;

-  платима при поискване незабавно или в срок не повече от 30 дни от датата на получаване на писменото искане от Министерството на земеделието и храните или от Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция.

Единичната гаранция се предоставя в писмена форма съгласно установените в Наредбата приложения.

Блоковата гаранция се предоставя в писмена форма съгласно установените в Наредбата приложения.

Според текста на чл.10 от Наредбата, гаранциите се приемат от МЗХ и от ДФЗ – РА, само ако са издадени от:

- банка (кредитна институция), получила лиценз за извършване на банкова дейност, включително извършване на гаранционни сделки, по реда и при условията на Закона за кредитните институции;

- клон на банка, лицензирана в държава – членка на Европейския съюз, когато извършва банкова дейност, включително гаранционни сделки, по реда и при условията на Закона за кредитните институции;

- финансова институция, различна от кредитна институция, със седалище в Републиката България, вписана в регистъра на Българската народна банка от Закона за кредитните институции за извършване на гаранционни сделки, по реда и при условията на Закона за кредитните институции;

- финансова институция, лицензирана в държава – членка на Европейския съюз, и вписана в регистъра на Българската народна банка от Закона за кредитните институции за извършване на гаранционни сделки, по реда и при условията на Закона за кредитните институции.

Заключение

Оризът е основна храна за над половината от световното население.

Той е най-значимият източник на хранителна енергия за 17 страни в Азия и Океания, 9 страни в Америка и 8 страни в Африка.

На ориза се падат 20% от използваната хранителна енергия в света при 19% за пшеницата и 5% за царевицата[4].

Вносът на ориз в България,както става ясно от показаните в увода данни,от традиционния производител-Азиатския регион,заема не особено престижен дял.

Като сериозен фактор за разширяването параметрите на вноса на ориз от Азия,би могъл да се посочи и разглеждания в доклада правен режим.

Използвани източници:

1. Наредба за условията и реда за издаване на лицензии и сертификати при внос и износ на земеделски и преработени земеделски продукти и контрола върху вноса и износа на земеделски и преработени земеделски продукти, приета с ПМС № 307 от 21.12.2013 г., в сила от 07.01.2014 г.обн. ДВ. бр.2 от 7 януари 2014г.;

  1. Наредба  № 15 от  1 октомври 2012г. за реда за предоставяне на обезпечения за издаване на лицензии за внос и износ, сертификати за предварително фиксиране и  удостоверения за възстановяване за селскостопански продукти от или за трети страни, издадена от Министерството на земеделието и храните обн. ДВ. бр.78 от 12 октомври 2012г.;   

3. www.mzh.government.bg;

4. www.nsi.bg;

5. https://bg.wikipedia.org.

 

 

[1] www.mzh.government.bg

[2] www.mzh.government.bg

[3] www.nsi.bg

[4] https://bg.wikipedia.org