КНДР – социално-икономическа динамика от основаването на републиката до днес

Николина Кирилова, СУ „Св. Климент Охридски”

DPRK – socio-economic dynamics from the founding of the republic till today

Nikolina Kirilova, Hon. Lecturer – University „St. Kl. Ohridski „

Целта на доклада е да се направи общ преглед на социално-икономическата динамика на КНДР от основаването на републиката до днес.

Страната в цифри
Континент Азия
Столица Пхенян (2,51 милиона жители)*
Площ 120 538 кв. км.
Граници Южна Корея, Китай, Русия
Население 24 720 407 жители*
Парична единица Севернокорейски вон (KPW)
Управление Чучхе социалистическа държава
Национален празник 9 септември, Ден на севернокорейската конституция
Продължителност на живота 68,89 год.*
Индекс на грамотност 99 процента*
БВП 40,0 милиарда*
БВП на глава от населението 1800 долара*
* Съответно по данни от 2013, 2013, 2011, 1991,2011, 2011

Раздел 1. Разделението на Корея и стопанската динамика на КНДР до началото на 60-те години на ХХ век

През 1945-1960 год. се извършва преход от колониална към независима икономика, минава се през една унищожителна война и следвоенно възстановяване. Съветският съюз безвъзмездно предоставя на страната 2 млрд. рубли, а по-нататък я осигурява с безлихвени кредити. Хиляди и хиляди съветски инженери и работници се трудят на многобройни севернокорейски строежи. През периода 1954-1960 г. се оказва помощ при строителство на 40 крупни обекта. КНР осигурява материална помощ и дава кредити на обща сума 1,8 млрд. рубли, а през 1960 г. нейната помощ достига US $ 500 млн. Своя лепта внасят и Източна Европа, и Монголия. Трябва да се каже, че благодарение на съществената икономическа помощ, получавана основно от СССР, през този етап страната се развива основно с високи темпове на икономически растеж. През 1954-1956 г. промишленото производство нараства 1,5 пъти в сравнение с предвоенните показатели. Възстановени са повече от 240 крупни предприятия и са построени 80 нови. Първият следвоенен тригодишен план се изпълнява за две години и осем месеца. Според официалната статистика първата петилетка (1957-1960 г.) е изпълнена предсрочно. Промишленото производство нараства 3,5 пъти, а средният годишен ръст е 36,6%. През 1960 г. в КНДР се произвеждат 9,7 млрд. киловатчаса електроенергия, 600 000 тона чугун, 700 000 тона стомана. Световните икономисти вече говорят за севернокорейско икономическо чудо. Кубинската легенда Че Гевара, който по онова време посещава Северна Корея, с възторг казва, че КНДР е образец за Куба в областта на следвоенното възстановяване.

Раздел 2. КНДР – флуктуациите в стопанската динамика от началото на 60-те години до края на столетието

По време на над 40-годишното си управление Ким Ир Сен установява политически модел, различаващ се както от съветския марксизъм, така и от китайския маоизъм. Опорен стълб на режима му е идеологията чучхе. Чучхе на корейски означава “самобитност”. За съжаление се търси собствен път на развитие не чрез “експортно-ориентирана стратегия за развитие”, а чрез дистанциране от Москва и Пекин тогава, когато за развитието на страната пречат значителни дългове. През този етап са важни династичният комунизъм, гладът през 90-те години.

Раздел 3. Социално-икономическото развитие на КНДР през XXI век

В Конституцията пише:

Член 19. КНДР се опира на социалистически производствени отношения и на базата на самостоятелна национална икономика.

Член 20. В КНДР средствата на производството принадлежат на държавата, обществени и кооперативни организации.

Член 21. Държавната собственост се явява общонародна собственост. Правото на държавата на собственост не се ограничава. Всички природни богатства на страната, железни пътища, въздушен транспорт, средства за комуникация, водещи заводи и фабрики, портове, пристанища и банки принадлежат само на държавата. Държавата охранява и разширява предимно държавната собственост, играеща водеща роля в развитието на икономиката на страната.

Член 22. Собствеността на обществените и кооперативните организации се явява колективна собственост на работниците, членуващи в съответните организации. Обществените и кооперативните организации могат да имат собственост над земя, селскостопански машини, кораби, средни и малки заводи и фабрики и други подобни. Собствеността на обществените и кооперативните организации се охранява от държавата.

Член 23. Държавата повишава съзнанието на селяните, тяхното техническо и културно ниво, органично съчетава две форми на собственост при засилване на водещата роля на общонародната собственост по отношение на кооперативната, съвършенства ръководството и управлението на кооперативното стопанство и по този начин укрепва и развива социалистическата система на кооперативното стопанство и постепенно превръща кооперативната собственост в общонародна съгласно свободното волеизявление на всички членове на кооперативните организации.

Член 24. Личната собственост служи за лични и потребителски цели на гражданите. Личната собственост се образува от дела на социалистическото разпределение на труда, а също така от допълнителни привилегии, предоставяни от държавата и обществото. Личната собственост се явява продукцията на личното стопанство, в това число получената в резултат на стопанисването на градини, а също така доходите, получени в хода на разрешената от закона стопанска дейност. Държавата охранява личната собственост и осигурява със закон правото на нейното наследяване.

Член 25. КНДР счита за висш принцип на своята дейност непрестанния подем на нивото на материалния и културния живот на народа. В страната, където е отменена данъчната система, растящите материални богатства на обществото изцяло се насочват към подема на благосъстоянието на трудещите се. Държавата създава за всеки трудещ се всички необходими условия за живот, осигурявайки го с храна, дрехи и жилище.

Член 26. Създадената в КНДР самостоятелна национална икономика се явява надеждна база за осигуряване на щастлив социалистически живот на народа, процъфтяване и развитие на Родината. Държавата се придържа към линията на строителство на самостоятелна социалистическа национална икономика и, ускорявайки процеса на въвеждането в народното стопанство на съответстваща на конкретните условия материално-техническа база, нейната модернизация и преминаването на научна основа, се бори за превръщането на народното стопанство във високоразвито на основата на принципите чучхе, за създаването на материално-техническа база, съответстваща на пълноценно социалистическо общество.

Член 27. Техническата революция се явява основното звено в развитието на социалистическата икономика. В цялата си стопанска дейност държавата неизменно поставя на преден план проблема на развитието на техниката, ускорява научно-техническия прогрес и техническата реконструкция на народното стопанство, активно разгръща масово движение за технически прогрес и по този начин освобождава трудещите се от тежки, трудоемки работи и намалява различието между физическия и умствения труд.

Член 28. За отстраняването на различията между града и селото, работническата класа и селяните държавата, провеждайки техническа революция в селото, поставя селското стопанство на индустриална основа, осъществява неговата модернизация, повишава ролята на провинцията и усилва ръководството на селото и шефството над него. Държавата със свои средства строи производствени съоръжения за селскостопански кооперативи и благоустроени жилищни домове в селската местност.

Член 29. Социализмът се създава от творческия труд на трудещите се маси. Трудът в КНДР е самостоятелен и съзидателен труд на гражданите, свободни от експлоатация и репресии. Държавата прави всичко, за да бъде трудът на нейните граждани, не знаещи безработица, плодотворен и донасящ радост, за да проявяват в него съзнателен ентусиазъм и творческа инициатива в интересите на обществото и колектива, в собствени интереси.

Член 30. За трудещите се се установява осемчасов работен ден. Държавата съкращава дължината на работния ден в зависимост от интензивността на труда и неговата специфика. По пътя на подобряването на организацията на труда и укрепването на трудовата дисциплина държавата се опитва пълноценно да използва работното време.

Член 31. Гражданите на КНДР се трудят от 16 годишни. Държавата забранява използването на труда на младежи, не достигнали трудоспособна възраст.

Член 32. В ръководството и управлението на социалистическата икономика държавата твърдо се придържа към принципа на правилното съчетаване на политическото ръководство със стопанско-техническото, единното държавно ръководство с творческата инициатива на всеки трудов колектив, единното начало с демокрацията, морално-политическото стимулиране с материалното стимулиране.

Член 33. Държавата ръководи и управлява икономиката на страната, опирайки се както на Тзанската система на работа, явяваща се социалистическа форма на стопанство, която позволява научно обосновано и рационално да се управлява стопанството при опора на колективните усилия на масите на производителите, както и на системата на ръководство на селското стопанство с помощта на методите на управление на промишлеността. В управлението на икономиката държавата се опитва да въведе стопанствен разчет в съответствие с изискванията на Тзанската система на работа и правилно използване на такива икономически ръчки, като себестойност, цена и рентабилност.

Член 34. Народното стопанство на КНДР се явява планово стопанство. В съответствие със законите на развитието на социалистическата икономика държавата разработва и осъществява планове за развитие на народното стопанство, насочени към осигуряване на правилни пропорции между натрупването и потреблението, към ускоряване на стопанското строителство, към непрестанно подобряване на живота на народа и укрепване на отбранителната способност на страната. По пътя на унификация и детайлизация на планирането държавата осигурява високи темпове на растеж на производството и пропорционалното развитие на народното стопанство.

Член 35. КНДР съставя и изпълнява държавния бюджет в съответствие с плановете на развитие на народното стопанство. Държавата във всички области води активна борба за увеличаване обема на производството и за икономисване, осъществявайки строг финансов контрол и систематически увеличава държавните натрупвания, преумножава и развива социалистическата собственост.

Член 36. В КНДР външната търговия се води от държавните учреждения, предприятия, обществени и кооперативни организации. Държавата развива външната търговия на основата на принципите на пълно равенство и взаимна изгода.

Член 37. Държавата поощрява организацията на съвместно и кооперативно предприемачество, създаването и експлоатацията на различни предприятия в специална икономическа зона от учреждения, предприятия, организации на страната и юридически или частни лица от чужди страни.

Член 38. Държавата провежда митническа политика в интересите на охраняването на самостоятелната национална икономика.

Раздел 4. Международни аспекти на стопанската динамика на КНДР

Тук е най-важен Корейският въпрос и по-специално Промишленият комплекс «Кесон» (ИКК). Според Корейската културно-информационна служба Промишленият комплекс „Кесон” е проект за икономическото сътрудничество, съвместно разработен и провеждан от двете Кореи в близост до граничния град Кесон, Hwanghaebukdo, Северна Корея. След официални между-корейски консултации и споразумение между Хюндай Асан и Северна Корея строителството на обекта започна на 22 август 2000 г. и завърши през юни 2003 г. През юни 2004 г. 15 фирми-наематели започнаха дейността си в ИКК, а през 2012 г. имаше 123 фирми, опериращи в ИКК.

ИКК е създаден, за да се извлече максимална печалба и взаимна полза, както от Южна, така и от Северна Корея, като се съберат капитали и технологии на Юга с труда и земята на Севера. Кесон, който някога е бил известен като пълен с напрежение и конфронтация, постепенно се трансформира в област на мира и сътрудничеството в рамките на проекта на ПКК. Около 300 коли и 500 южнокорейски работници пресичат границата всеки ден. Годишният обем на производството през 2012 г. беше приблизително 470 млн. щ.д., а стойността на износа отбеляза 36 млн.щ.д. Правителството на Южна Корея опитва всичко възможно, за да поддържа ПКК в съответствие със споразуменията между Юга и Севера.

Производство и брой на наетите в промишления комплекс „Кесон”
Година Производствен обем на промишлен комплекс „Кесон” (млн. щ.д.) Брой на севернокорейски служители
2005 6,013 149
2006 11,160 737
2007 22,538 185
2008 38,913 251
2009 42,561 257
2010 46,284 323
2011 49,866 402
2012 53,448 470
Източник: Министерство на обединението <www.unikorea.go.kr>

Заключение

Обикновено книгите и документалните филми за Северна Корея започват или завършват с нощна сателитна снимка на света, където територията на Корейската народно-демократична република е потънала в мрак, а другите държави са облени в светлините на просперитета. Вместо с тази снимка бих искала да завърша с терористична карта на света, където Корейската народно-демократична република не се намира под въздействието на тероризма, за разлика от Обединеното кралство, Съединените щати, Франция, България и други. Това е показател за добри социално-икономически практики на КНДР, които трябва да бъдат обект на интензивно изучаване и прилагане.

Използвани източници

1. Иванова, С. История на Корея (от династия Чосон до наши дни). София, Изд. „Ексел-М”, 1998;

2. Корейска културно-информационна служба. Факти за Корея. Сеул, Изд. „Корейска културно-информационна служба”, 2013;

3. Федотов, А. Корея в периода след освобождението от японското владичество до края на Корейската война (1945–1953). София, Изд. „Св. Климент Охридски”, 2014;

4. Федотов, А. Корея. София, Изд. „Св. Климент Охридски”, 2013.

5. http://naenara.com.kp/ru/great/constitution.php?3