Икономическото развитие на Корея по времето на японския колониализъм – 1910-1945 г.

Николина Кирилова, Софийски университет „Свети Климент Охридски“

Economic development of Korea
at the time of Japanese colonialism – from 1910 to 1945

Nikolina Kirilova, Sofia University „St. Kliment Ohridski“

Abstract 

The report presented Bulgarian and foreign sources for the economic development of Korea at the time of Japanese colonialism – from 1910 to 1945: „Иновационното развитие на страните от Източна Азия (Innovation Development of East Asian Countries)“, „История Кореи (History of Korea)“, „The Economic History of Korea“, „한국경제사의이해 (Understanding the Economic History of Korea)“, „광명백과사전 5: 경제 (Encyclopedia of Light 5: Economy)“ and others.

Keywords:

Korea, Japanese colonialism, Economic development, Korea under Japanese rule, Economy and modernization

Въведение

От една страна, проблемът на икономическото развитие на Корея по времето на японския колониализъм – 1910-1945 г., не е толкова актуален, колкото например Корейския въпрос и евентуалния икономически съюз между Южна и Северна Корея. От друга страна, проблемът е актуален дотолкова, доколкото има сходства на корейската икономика по онова време с българската и други икономики днес. Целта на доклада е да се представят български и чуждестранни източници по темата.

Също така тук трябва да се каже, че с началото на Индустриалната революция през ХVIII в. в Европа възцарява капитализмът и се появяват предприятия на едрия бизнес. Европейските страни разширяват своите колонии в Азия и Африка. Към средата на XIX в. властите на Запада карат Китай (династия Цин) и Япония да „отворят вратите си“, а след това искат същото от Чосон, но Чосон надлежно отхвърля исканията им. Чосон не отстъпва под натиска на атаките по море на Франция през 1866 г. и на Америка през 1871 г.

В последващия период властите на Запада не отслабват натиска си. През 1875 г. Япония изпраща малкия военен кораб Уньо Мару да атакува островите Канхуадо и Йонджондо с искане към Чосон да „отвори вратите си“ за чуждестранни търговски мисии. В края на краищата през 1876 г. династията Чосон под заплахата от нападение е принудена да подпише на Канхуадо изключително неравноправен договор с Япония.

Впоследствие, империалистическите сили, в това число Япония, се надпреварват в опитите си да опустошат запасите на Чосон. През 1897 г. Чосон става Корейска империя и започва активно да въвежда реформи и политиката на отворени врати, но е твърде късно. Скоро Япония, побеждавайки в основните битки във войните срещу Китай (династия Цин) и Русия, става значителна сила в Североизточна Азия и предприема мерки за анексия на Чосон. Много корейски патриоти, в това число Ан Чунгън, се опитват да противостоят на този план, но безуспешно. През август 1910 г. Корейската империя става японска колония (http://russian.korea.net/AboutKorea/History/The-Fall-Joseon).

Раздел 1. Източници на кирилица

В „Иновационното развитие на страните от Източна Азия“ Нако Стефанов пише:

Първичната индустриализация на Корея има една особеност: тя се осъществява в рамките на колониалния режим, наложен над страната. На един първоначален етап на японска колонизация (1910-1920) колониалните японски власти акцентират върху производството на ориз, който след това се изнася в метрополията.

След 1920 г. японското правителство постепенно снема някои ограничения пред развитието на промишлеността. В резултат на това започва развитие на хранително-вкусова и текстилна индустрии на основата на инвестиции основно от страна на японските дзайбацу (финансово-промишлени групировки). От 1931 г. се забелязва поява и стремителен растеж на отделни отрасли на тежката промишленост. Това е следствие от форсирането на подобен тип динамика от страна на метрополията, мобилизираща ресурси в йеновата зона във връзка с подготовката за война и преразпределение на света (1. Стефанов, Н. Р. Иновационното развитие на страните от Източна Азия…., София, с. 98).

В Московския държавен институт по международни отношения – университетът на Министерството на външните работи на Русия, Катедра по световна икономика, курс „Икономика на Република Корея и КНДР“ основният източник е „История Кореи“ на Владимир Тихонов и Мангил Кан.

Тук са представени основните етапи на икономическото развитие на Корея в края на 1890-те – 1905 г. и в периода на японското колониално господство 1910-1945 г., ролята на Япония в индустриализацията на Корея; противоречието между икономическото развитие на Корея като японска колония и културно-политическото потискане на корейската нация.

Основните етапи на икономическото развитие на Корея в периода на японското колониално господство 1910-1945 г. са следните:

– Японски „режим на сабята“ и изменения в живота на Корея през 1910-1919 г.

– Общонародно антиколониално движение от 1 март 1919 г. и преход от японски колониализъм към политика на отстъпки (1919-1931 г.)

– Японски милитаризъм и индустриализация на Корея: 1931-1937 г.

– Война, тотална мобилизация и Освобождение: 1937-1945 г.

Разглеждайки периода от руско-японската война през 1904-1905 г. до освобождението на Корея през 1945 г., Владимир Тихонов се концентрира на обществените и идеологическите феномени: поява и разпространение на нови социално-политически доктрини (социал-дарвинизъм, национализъм и др.), образуване на течения, партии и организации, – и тяхната взаимовръзка със социално-икономическите процеси, динамиката на класовите и социалните интереси.

Раздел 2. Източници на латиница 

Структурата на „TheEconomicHistoryofKorea“ е следната:

Част шест. Колапсът на феодалното общество

– Периода на японския колониализъм –

Глава I. Инвазията на чужди сили и колапсът на династията Чосон

1. Борбата между външните сили за хегемония в Корея

2. Инвазията на японския капитализъм

Глава II. Подготовката за икономическата доминация на японците (1906-1918 г.)

1. Земемерското измерване

2. Изопачената модернизация на парите, финансирането и системите за данъчно облагане

3. Изопачената модернизация на транспорта и комуникациите

Глава III. Развитието на икономическа доминация на японския колониализъм (1919-1931 г.)

1. Селскостопанската политика на колониалното правителство

2. Селскостопански мениджмънт на колониалното правителство

3. Добивната и преработващата индустрия преди 1930-те г.

Глава IV. Антиимпериалистическите движения

1. Движението за независимост Сам-ил през 1919 г.

2. Антиколониалната борба на 10 юни 1926 г.

Глава V. Укрепването на икономическата доминация на японския колониализъм (1932-1945 г.)

1. Повишените експлоатация и мизерия на селяните

2. Изопаченото развитие на добивната и преработващата индустрии и стандарта на живот на работническата класа

Глава VI. Развитието на външна търговия, правителствени финанси и финансови институции

1. Външна търговия

2. Правителствени финанси

3. Финансови институции

В своя анализ на японската колониална икономическа политика, Чхуе Ходжин представя статистически данни, свързани с икономическата доминация на Япония. Той представя всяка стъпка на тази доминация, както и опитите на други нации, като САЩ, Англия, Русия и Германия, да повлияят на Корея. Изключително забележителни са антиимпериалистическите движения между 1919-1926 г., които са основно причинени от японската икономическа експлоатация. Според него е трудно да се установи степента на отклонение от нормалното, независим икономически растеж, който е причинен от колониалната икономическа политика на Япония. Авторът се надява, че неговият анализ не само ще помогне да се обясни миналото, но също така ще допринесе за бъдещето икономическо развитие на Корея.

Раздел 3. Източници на корейски език

Книгите по история на корейската икономика (경제사) на корейски език са десетки. В пет от тях е изследвано икономическото развитие на Корея по времето на японския колониализъм – 1910-1945 г.:

– „Разбиране на корейската икономическа история (한국경제사의이해)“;

– „Процес на модернизация на корейската икономика (한국경제의근대화과정)“;

– „Изследване на новата корейска икономическа история (근대한국경제사연구)“;

– „Нова социално-икономическа история на Чосон (조선근대사회경제사)“;

– „Корейска икономическа история (한국경제사)“.

Както „TheEconomicHistoryofKorea“, така и „Разбиране на корейската икономическа история“ обхваща периода от най-ранните времена до 1945 г., като съдържа точка за новото капиталистическое общество: периода на японското колониално господство (1910-1945, 근대자본주의사회 : 일제식민지통치기(1910~1945); с подточки за: политика на японското колониално господство (일제의식민지통치정책); организация на транспорта, транспортировката и комуникациите (교통.운수.통신수단정비); селско стопанство под японското колониално управление (일제식민지치하의농업); промишленост под японското колониално управление (일제식민지치하의공업); добивна индустрия под японското колониално управление (일제식민지치하의광업); ниска заплата и принудителен труд (저임금과노동자강제연행); работническо движение под японското колониално управление (일제식민지치하의노동운동); финансова система под японското колониално управление (일제식민지치하의금융체계); външна търговия под японското колониално управление (일제식민지치하의대외무역); колониална експроприация на финанси (식민지수탈재정).

Севернокорейската „Енциклопедия на светлината 5: икономика (광명백과사전 5: 경제)“ включва набор от статии за икономическия грабеж, основан на колониалната икономическа политика на Япония (일제의식민지경제정책에의한경제적략탈) и по-специално грабителска селскостопанска политика на Япония (일제의략탈적농업정책), реакционна политика на индустриално монополно господство на Япония (일제의반동적인산업독점지배정책) и грабителска фискална политика на Япония (일제의략탈적재정금융정책).

Заключение

В доклада са представени български и чуждестранни източници за икономическото развитие на Корея по времето на японския колониализъм – 1910-1945 г.: „Иновационното развитие на страните от Източна Азия“, „История Кореи“, „TheEconomicHistoryofKorea“, „Разбиране на корейската икономическа история“, „Енциклопедия на светлината 5: икономика“ и други.

За себе си мога да направя извода, че структурата на „TheEconomicHistoryofKorea“ е най-подходяща за бъдещо изследване по темата. Също така, както признава самият автор, остава нерешен проблемът с ролята на Япония в индустриализацията на Корея.

Използвани източници

1. Стефанов, Н. Р. Иновационното развитие на страните от Източна Азия. София, Изд. „Изток-Запад“, 2011;

2. Тихонов, В. М., Кан Мангил. История Кореи. Москва, Изд. „Наталис“, 2011;

3. Choi, H. The Economic History of Korea. Seoul, Sekyungsa, 1971;

4. 김옥근. 한국경제사 (Корейска икономическа история). 신지서원, 1999;

5. 김옥근. 한국경제사의이해 (Разбиране на корейската икономическа история). 신지서원, 2001;

6. 백과사전출판사편. 광명백과사전 5: 경제 (Енциклопедия на светлината 5: икономика). 평양, 백과사전출판사, 2010;

7. 유광호. 한국경제의근대화과정 (Процес на модернизация на корейската икономика). 유풍출판사, 2007;

8. 전석담. 조선근대사회경제사 (Нова социално-икономическа история на Чосон). 자작아카데미, 1998;

9. 최태호. 근대한국경제사연구 (Изследване на новата корейска икономическа история). 국민대학교출판부, 1996;

10. http://russian.korea.net/AboutKorea/History/The-Fall-Joseon [15.12.2016].