Виетнам по пътя на интеграцията и устойчивото развитие

Д-р  Нго Тхи Тхук, Гост-преподавател от СРВ в ЦИЕК, СУ „Св. Кл. Охридски

Vietnam towards integration and sustainable development

Ngo Thi Thuk, PhD, Visiting professor of SRVietnam in St.Kl.Ohridski Sofia University

Въведение

Цел на Стратегията за икономическото и социалното развитие, приета на XI конгрес на Комунистическата партия на Виетнам е превръщане на страната до 2020 г. в модерна индустриална държава. Като една главна задача за постигане на тази цел е адаптацията към промените на света и региона, особено след Глобалната финансова криза и световната рецесия през 2008-2009 г.

Светът навлиза в нова фаза на преструктуриране на световната икономика. В този контекст зеленият растеж и устойчивото развитие са цели на всяка държава за постигане на ефективност и качество на икономическите процеси, съобразявайки се с промените в околната среда и изменението на климата. Виетнам търпи определени последствия в резултат на климатичните изменения, свързани с покачване на морското равнище.

Кратък преглед на осъщественото досега развитие на СРВиетнам

Новият социално-икономически курс на СР Виетнам започна в средата на 80-те години на ХХ век. Неговите основни инструменти бяха два:

 • От една страна във вътрешен план либерализация на социално-икономическите отношения включващи въвеждане на пазарни механизми и многообразие на формите на собственост;
 • От друга страна във външен план интеграция в световното стопанство.

Рухването на СССР през 1991 г. сложи край на световната социалистическа система за възпроизводство. Това наложи Виетнам да се насочи към интеграция в световната капиталистическа икономика. В средата на 90-те години Виетнам започна процес на присъединяване към Световната търговска организация(СТО) и АСЕАН(Асоциация на страните от Югоизточна Азия), както и договаряне на споразумения с Европейския съюз.

След договаряне на търговски споразумения със Съединените щати през 2001 г., Виетнам официално се присъедини към СТО през януари 2007 г. Изпълнението на поетите ангажименти към СТО е осъществено за изминалото десетилетие. Но редицадоговорени ангажименти ще се изпълняват през следващите няколко години.

В допълнение към участието си в регионалната интеграция в лицето на АСЕАН Виетнам също се присъедини към Споразумението за свободна търговия с Китай, Корея, Япония, Австралия и Нова Зеландия с АСЕАН. Освен това влезе в действие договореното от АСЕАН Споразумение за свободна търговия с Индия. Предстоят преговори за такова споразумение за свободна търговия на АСЕАН с ЕС.

Обобщение на конкретните резултати на досегашното развитие

След като повече от две десетилетия интеграцията и внедряването на интеграционни инициативи е основен двигател за икономическото развитие на Виетнам и страната продължава своя процес на интеграция следва да се обобщи постигнатото в тази област, а именно:

 • Многостранна либерализация на търговията и инвестициите;
 • Двустранни преговори за изпълнение на ангажиментите със СТО;
 • Реализирани са преговори и изпълнение на поетите задължения към АСЕАН след 1995 г. насам;
 • В ход са други преговори за договаряне на ССТ (Споразумение за свободна търговия) и преговори в рамките на СТО.

Като цяло растежът на икономиката на Виетнам е благодарение на положителните влияния на интеграцията. Търговията и инвестициите във Виетнам са нараснали от относително ограничен механизъм към настоящия отворен институционален механизъм. Постигнатите от икономическа гледна точка резултати са силно впечатляващи:

 • Делът на износа (вноса) в икономиката се е увеличил 10 пъти от 1988 г. до 2008 г.;
 • Доходът на глава от населението е нараснал от 130 щатски долара в началото на 90-те години до 800 щатски долара през 2008 г.;
 • Равнището на бедност е намаляло значително от 58% през 1993 г. на 13% през 2008 г.;
 • Към момента във Виетнам отраслите, които се радват на подем благодарение на доброто влияние на интеграцията, са леката промишленост -текстил и облекла, автомобилната индустрия, фармацевтичната и химическата промишленост, възобновяемата енергия, електрониката, телекомуникационните услуги, строителство.

Общият брутен вътрешен продукт (БВП) на Виетнам през 2014 г., изчислен по текущи цени, достига 3 937 856 милиарда донги, еквивалентни на 184 милиарда щатски долара.

При население от 90.73 милиона души през 2014 г. (по данни на Централната статистическа служба на СР Виетнам/) БВП на глава от населението във Виетнам през 2014 г. е достигна 2028 щатски долара, което се равнява на 169 щатски долара на месец.

Пак според ЦСС производство във Виетнам нарасна с 5,98% през 2014 г. в сравнение с 2013 г., което е по-високо от заложените от правителството 5,8%. В периода 2014-2015 г. правителството се стреми да постигне икономически растеж от средно около 6% на година. Потребителските цени са нараснали със 7%. Износът нараства средно с 10% на година за този период. Общият социален капитал достигна 31-32% от БВП.

Общият брутен вътрешен продукт (БВП) на Виетнам през 2015 г., изчислен по текущи цени е еквивалентен на 204 милиарда щатски долара.

БВП на глава от населението във Виетнам през 2015 г. достигна 2228 щатски долара, което се равнява на 185,6 щатски долара на месец.[1] През 2016 г. правителството се стреми да постигне растеж на БВП от 6,2%.

Въпреки че за повече от две десетилетия икономическата интеграция донесе значителни ползи Виетнам все още се нуждае от по-нататъшна интеграция, ако иска да постигне високи темпове на растеж през следващото десетилетие.Фокусът на бъдещия растеж във Виетнам е в добра интеграция и управление на активите. Процесът на интеграция в региона на АСЕАН ще зависи от това, как се изпълняват споразуменията на АСЕАН.

Ключови акценти на Стратегията за икономическото и социалното развитие, приета на XI конгрес на КПВ

Важен момент в приетата Стратегия е смяната на модела на развитие на икономиката – от екстензивен тип развитие към интензивен тип динамика. Текущият модел на икономическо възпроизводство се основава на невъзобновяеми ресурси – енергийни, рудни и нерудни и прочее. Целта е неограничените интелектуалние ресурси като технология и знания да се превърнат в нова движеща сила за развитието на икономиката.

Казано с други думи науката и технологията, основаващи се на високото качество на човешките ресурси да станат основа на интензивния модел на растеж. Това изисква насърчаване на по-ефективна икономическа интеграция в района и в света, активно участие в глобалната система на възпроизводство, включване в международните производствени мрежи и разпределително-продажбени вериги по целия свят. Като правило устойчивото развитие се основава на три основни стълба: Икономически; Социален; Екологически, свързан с проблемите на околната среда. Както е посочено в резолюцията като инструмент и мотивация за постигане на политическа и социална стабилност във Виетнам се добавят още два стълба:

 • Съхраняване и популяризиране на културната идентичност;
 • Превръщане на културата в ресурс за развитие на страната.

Така се формират петте стълба за осъществяване на устойчиво развитие на Виетнам.

Използвани източници:

1. Доклад на Доктор Ву Минх Жанг в Международна конференция за Виетнам четвъртото проучване (ICVNS 2012 г.) – на виетнамски език;

2. Данни на Централната Статистическа служба/ЦСС/ на СРВиетнам- на виетнамски език;

3. Доклад на Министър- Преседател Нгуен Тан Зунг за Социално-Икономическо положение на Виетнам  през 2015г и за периода от 2010-2015г.- на виетнамски език.

 

[1] Доклад на Министър- Преседател Нгуен Тан Зунг за Социано-Икономическо положение на Виетнам 2015г и за периода от 2010-2015 г. (на виетнамски език)